SKVs ställningstaganden 37/06

2006-11-21 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person

Inkomstskatt – Internationell beskattning, kapital

Datum: 2006-11-21

Dnr: 131 702510-06/111

1 Sammanfattning

Uppskovsbelopp vid andelsbyte kan beskattas när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person om denne säljer de mottagna aktierna inom en tioårsperiod från året för utflyttningen och uppskovsbeloppet avser svenska aktier. Om reglerna om framskjuten beskattning varit tillämpliga på andelsbytet är kapitalvinst på mottagna aktier som ärvs av en begränsat skattskyldig person skattepliktig under samma tioårsperiod under förutsättning att de mottagna aktierna är svenska.

2 Bakgrund och frågeställning

En begränsat skattskyldig person ärver aktier av en person bosatt i Sverige. Aktierna har varit föremål för ett andelsbyte och arvlåtaren har fått uppskov med beskattningen av de bortbytta aktierna. Frågan gäller om uppskovsbeloppet kan beskattas hos arvtagaren. Fråga har också ställts om hur beskattningen sker av de ärvda aktierna om reglerna om framskjuten beskattning i stället tillämpats på andelsbytet.

3 Gällande rätt m.m.

I 3 kap. 18–21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges vilka inkomster en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för i Sverige. Han är bl.a. skattskyldig för kapitalvinst på andelar i svenska aktiebolag och vissa andra svenska värdepapper om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 19 § IL.

För fysiska personer gällde fram till och med år 2002 att de kunde få uppskov med beskattning av kapitalvinst på aktier vid andelsbyte under vissa förutsättningar. En kapitalvinst för de bortbytta andelarna fastställdes. Efter ansökan erhölls uppskov med beskattningen till den tidpunkt då de mottagna andelarna såldes. Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till SFS 2002:1143 framgår att de äldre bestämmelserna i 49 kap. IL alltjämt ska gälla beträffande medgivna uppskovsbelopp. Nedan anges bestämmelserna i deras tidigare lydelse.

Enligt 49 kap. 19 § IL ska uppskovsbelopp tas upp till beskattning senast det beskattningsår då äganderätten till den mottagna andelen övergår till någon annan.

Den som förvärvar en mottagen aktie genom arv inträder i överlåtarens skattemässiga situation när det gäller uppskovsbelopp enligt 49 kap. 25 § IL.

Av 49 kap. 26 § IL framgår att den som inte längre uppfyller kravet att vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här i landet ska ta upp uppskovsbeloppet som intäkt.

I RÅ 2003 ref. 50 slog Regeringsrätten fast att ett dödsbo inte kan beskattas för uppskovsbelopp vid andelsbyte när arvtagaren till de mottagna aktierna är begränsat skattskyldig.

I 48 a kap. IL finns regler om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Dessa kan tillämpas från och med 2002 års taxering och ska tillämpas från och med 2003 års taxering. I 48 a kap. finns inga bestämmelser om arv av mottagna andelar. Då gäller bestämmelsen i 44 kap. 21 § IL att om en tillgång förvärvas genom arv träder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

4 Skatteverkets bedömning

Uppskovsbelopp

Enligt Skatteverkets uppfattning utlöser arvskiftet inte någon beskattning av uppskovsbeloppet hos arvtagaren. Det finns inget stöd för beskattning i skattskyldighetsreglerna i 3 kap. 18–21 §§ IL.

Enligt 49 kap. 25 § IL träder arvtagaren i arvlåtarens ställe avseende uppskovsbeloppet. Skatteverket har i en skrivelse den 13 oktober 2005, Beskattning av vinst på bortbytta aktier vid utflyttning till annat EU- eller EES-land (dnr 131 532464-05/111) uttalat att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL är tillämplig på uppskovsbelopp vid utflyttning om de mottagna aktierna säljs inom tio år efter utflyttningen.

Skatteverket anser att tioårsregeln kan bli tillämplig på motsvarande sätt när uppskovsbeloppet ärvs av en begränsat skattskyldig person. Om arvtagaren säljer de ärvda aktierna och har flyttat från Sverige inom den fastlagda tioårsperioden ska uppskovsbeloppet beskattas hos arvtagaren om det avser svenska aktier. Detta gäller oavsett om de mottagna aktierna är svenska eller utländska. Uppskovsbelopp avseende bortbytta utländska aktier kan däremot inte beskattas.

I lagtexten används uttrycket ”det kalenderår då avyttringen sker” för att bestämma utgången av tidsfristen. En del av de finansiella instrument som nämns i bestämmelsen kan inte avyttras i den mening som avses i 44 kap. 3 och 4 §§ IL. Utifrån detta uppfattar Skatteverket att lagstiftaren med ordet ”avyttring” har avsett den rättshandling som utlöser beskattning. Ett uppskovsbelopp beskattas när de mottagna aktierna avyttras. Skatteverket anser därför att uppskovsbeloppet ska beskattas enligt tioårsregeln om de ärvda aktierna avyttras inom en tioårsperiod från året för utflyttningen.

Framskjuten beskattning

Beträffande reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL finns inga särskilda bestämmelser som rör arv av mottagna aktier. I stället gäller de allmänna reglerna i 44 kap. 21 § IL om att arvtagaren träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. För en begränsat skattskyldig arvtagare gäller detta i fråga om anskaffningsutgiften. Däremot ”ärver” inte arvtagaren den tidigare ägarens obegränsade skattskyldighet.

Tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL är tillämplig om arvtagaren tidigare varit bosatt i Sverige och de ärvda aktierna avyttras inom en tioårsperiod från året för utflyttningen under förutsättning att de ärvda mottagna aktierna är svenska. Om de mottagna aktierna är utländska är försäljningen inte skattepliktig enligt tioårsregeln.

Skatteavtal

En förutsättning för beskattning är att den är tillåten enligt skatteavtal.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%