SKVs ställningstaganden 38/06

2006-12-04 Koncernbidragsrätt när dotterbolaget anskaffats under året

Inkomstskatt – Näring

Datum: 2006-12-04

Dnr: 131 695220-06/111

1 Sammanfattning

Enligt 35 kap. 3 § 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, vid koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag, dotterföretaget ha varit helägt hela året eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Ett aktiebolag ska anses bedriva näringsverksamhet från det ögonblick det har ett aktiekapital att förvalta. Detta innebär att bolaget i vart fall senast vid registreringen ska anses ha börjat bedriva näringsverksamhet av något slag. Detta medför samtidigt att ett dotterbolag som förvärvats externt under beskattningsåret inte uppfyller förutsättningen för koncernbidrag i 35 kap. 3 § 3 IL.

2 Bakgrund och frågeställning

Den fråga som uppkommit är vad som i detta sammanhang avses med uttrycket ”började bedriva näringsverksamhet av något slag”. Den förhärskande uppfattningen har hittills varit att det krävts någon form av utåtriktad aktivitet för att statuera näringsverksamhet i den mening som avses i det aktuella lagrummet. Skatteverket har gett uttryck för denna uppfattning i Handledning för taxering av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 3 s. 186 där det uttalas att ” Är det däremot fråga om förvärv av ett aktiebolag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet, t.ex. ett skrivbordsbolag, föreligger avdragsrätt”.

3 Gällande rätt m.m.

Vad som krävs för att näringsverksamhet av något slag ska anses ha påbörjats har inte direkt berörts vare sig i förarbetena till nuvarande lagstiftning eller till tidigare lagstiftning. När koncernbidragsreglerna ursprungligen infördes synes lagstiftaren dock ha förutsatt att det skulle vara möjligt att förvärva aktierna i ett existerande bolag som ännu inte bedrivit verksamhet av något slag, prop. 1965:126 s. 66.

Frågan har nu prövats av Regeringsrätten i dom 2006-10-13, mål nr 6483-05, avseende ett överklagat förhandsbesked. Domen har refererats i Skatteverkets rättsfallssammanställning 32/06. I domen uttalas följande.

”För juridiska personer avgränsas inkomstslaget näringsverksamhet av bestämmelserna i 13 kap. 1 och 2 §§ IL. Ett aktiebolags inkomster och utgifter kan inte hänföras till något annat inkomstslag. Registrering av ett aktiebolag förutsätter att betalning av aktierna erlagts (2 kap. 9 § aktiebolagslagen [1975:1385], numera 2 kap. 23 § aktiebolagslagen [2005:551]). Ett nybildat aktiebolag får därigenom anses bedriva en näringsverksamhet som fortgår intill dess bolaget upphör (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 378).”

4 Skatteverkets bedömning

Genom Regeringsrättens dom är det klarlagt att ett aktiebolag ska anses ha påbörjat näringsverksamhet så snart det fått ett aktiekapital att förvalta. En registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket förutsätter enligt 2 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) att betalning erlagts för samtliga tecknade aktier. Registreringen av bolaget innebär således teoretiskt den senaste tidpunkten för när näringsverksamheten kan anses ha påbörjats. I praktiken har betalning erlagts tidigare och därmed har också näringsverksamheten påbörjats något tidigare än registreringstidpunkten.

En följd av denna bedömning är att nuvarande lagstiftning inte medger koncernbidragsrätt redan förvärvsåret när dotterbolaget förvärvats externt.

Tillämpningsinformation

Regeringsrätten har i dom 2006-10-13 i mål nr 6483-05 funnit att koncernbidragsrätt inte föreligger gentemot ett dotterföretag, s.k. skrivbordsbolag, som förvärvats externt under beskattningsåret. Denna bedömning överensstämmer inte med den ståndpunkt som Skatteverket gett till känna i bl.a. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 3 s. 186. Med anledning härav har Skatteverket gjort ett nytt ställningstagande med dnr 131 695220-06/111, vari uttalas följande:

”Enligt 35 kap.3 § 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, vid koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag, dotterföretaget ha varit helägt hela året eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Ett aktiebolag ska anses bedriva näringsverksamhet från det ögonblick det har ett aktiekapital att förvalta. Detta innebär att bolaget i vart fall senast vid registreringen ska anses ha börjat bedriva näringsverksamhet av något slag. Detta medför samtidigt att ett dotterbolag som förvärvats externt under beskattningsåret inte uppfyller förutsättningen för koncernbidrag i 35 kap. 3 § 3 IL.”

Det förändrade synsättet kan skapa olägenheter för skattskyldiga som agerat utifrån Skatteverkets tidigare ståndpunkt. Vid kontroll bör åtgärder som föranleds av nämnda styrsignal vara framåtsyftande. Styrsignalen ska därför inte tillämpas avseende företagsförvärv som skett före 2006-10-13, dvs. innan Regeringsrättens dom kom.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%