SKVs ställningstaganden 39/06

2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv

Redovisning

Datum: 2006-12-06

Dnr: 131 726898-06/111

1 Sammanfattning

Ett företags förvärv av ett annat företags verksamhet kan ske i form av köp av dess tillgångar, s.k. inkråmsförvärv. Ett förvärvande företag som tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning ska, under viss förhållanden, ta upp en skuld motsvarande negativ goodwill för den köpta verksamheten. Den redovisningsmässiga behandlingen ska även följas skattemässigt. Upplösningen av den negativa goodwillen utgör därför en skattepliktig inkomst för förvärvaren.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett företag kan förvärva en verksamhet från ett annat företag genom att köpa dess nettotillgångar, s.k. inkråmsförvärv. Ibland kan fallet vara att det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna är högre än köpeskillingen. Ett förvärvande företag som tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning ska då redovisa det överstigande värdet som en skuldpost under benämningen negativ goodwill. Denna negativa goodwill ska tas upp som intäkt i resultaträkningen antingen successivt eller omedelbart beroende på vad den negativa goodwillen är hänförlig till. Fråga är om denna redovisningsmässiga intäkt också utgör en skattepliktig intäkt.

3 Gällande rätt m.m.

Icke noterade företag som inte tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridiska personer ska tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Denna rekommendation ska tillämpas såväl vid upprättande av koncernredovisning som vid direkt förvärv av ett annat företags nettotillgångar, s.k. inkråmsförvärv.

När anskaffningsvärdet är lägre än det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna redovisas negativ goodwill som en skuldpost. Innan negativ goodwill redovisas ska det säkerställas att identifierbara tillgångar inte övervärderats eller att identifierbara skulder inte medtagits eller underskattats.

Negativ goodwill kan motsvara förväntade framtida förluster eller kostnader som har identifierats men inte kan redovisas som identifierbara skulder vid förvärvstidpunkten. Negativ goodwill ska då upplösas när dessa förluster och kostnader redovisas i framtiden. I den utsträckning som negativ goodwill inte avser förväntade förluster eller kostnader ska den redovisas som intäkt enligt följande:

  1. den del av negativ goodwill som inte överstiger det verkliga värdet på förvärvade identifierbara icke monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt över en period som beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade tillgångarna som är avskrivningsbara och
  2. den del av negativ goodwill som överstiger det verkliga värdet på förvärvade i dentifierbara icke monetära tillgångar redovisas som intäkt omedelbart.

Enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. För avdrag för värdeminskningsavdrag på förvärvad goodwill finns särskilda skatteregler i 18 kap. IL. För negativ goodwill saknas dock särskilda skatteregler.

4 Skatteverkets bedömning

Genom att ta upp den negativa goodwillen som en förvärvad skuld blir den en del av investeringen. Enligt 14 kap. 2 § IL ska vid periodiseringen bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed tillämpas. Frågan om vilka tillgångar och skulder som ska anses ingå i ett inkråmsförvärv är ingen renodlad periodiseringsfråga utan kan även sägas vara en klassificeringsfråga. En tillämpning av RR 1:00 får ändå anses vara förenlig med denna bestämmelse. Vad gäller klassificering av negativ goodwill saknas särskilda skatteregler varför den redovisningsmässiga bedömningen bör vara vägledande. Skatteverket anser därför att bestämmelsen om negativ goodwill och dess upplösning i RR 1:00 även ska tillämpas vid beräkningen av det skattemässiga resultatet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...