SKVs ställningstaganden 39/06

2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv

Redovisning

Datum: 2006-12-06

Dnr: 131 726886-06/111

1 Sammanfattning

Ett företags förvärv av ett annat företags verksamhet kan ske i form av köp av dess tillgångar, s.k. inkråmsförvärv. Ett förvärvande företag som tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning ska, under viss förhållanden, ta upp en avsättning avseende omstruktureringsplaner för den köpta verksamheten som förvärvad skuld i förvärvsanalysen. Det innebär att avsättningen ska bokföras som skuld vid förvärvet. Den redovisningsmässiga behandlingen ska även följas skattemässigt. Eftersom avsättningen är förvärvad och inte har påverkat resultaträkningen erhålles inget skattemässigt avdrag för den. Upplösningen av denna ”avsättning för omstruktureringsåtgärder” utgör en skattepliktig inkomst för förvärvaren samtidigt som avdrag erhålls för de utgifter för omstruktureringsåtgärderna som företaget haft. Det innebär att något nettoavdrag för de utgifter som planen omfattar inte medges.

2 Bakgrund och frågeställning

Om ett företag förvärvar en verksamhet från ett annat företag genom att köpa dess tillgångar kan detta köp ibland vara förknippat med omstruktureringsplaner av den köpta verksamheten. Frågan är om en avsättning för dessa planerade omstruktureringsåtgärder ska tas upp som en förvärvad skuld eller om avsättning ska göras i det förvärvande företaget efter köpet. Ska avsättningen tas upp som en förvärvad skuld kommer de planerade omstruktureringsåtgärderna inte att kostnadsföras i resultaträkningen. Ska avsättningen göras efter förvärvet kommer de att kostnadsföras. Fråga är också om den skattemässiga behandlingen ska följa den redovisningsmässiga.

3 Gällande rätt m.m.

Icke noterade företag som inte tillämpar Redovisningsrådets rekommendation 32:05 Redovisning för juridiska personer ska tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Denna rekommendation ska tillämpas såväl vid upprättande av koncernredovisning som vid direkt förvärv av ett annat företags nettotillgångar, s.k. inkråmsförvärv. Framtida utgifter för omstruktureringsåtgärder som är en följd av en förvärvares planer vid tidpunkten för förvärvet ska om vissa kriterier är uppfyllda redovisas som förvärvad skuld. Dessa kriterier är i korthet följande:

  1. Vid förvärvstidpunkten ska huvuddragen i en plan som innefattar avveckling eller neddragning av de förvärvade verksamheterna föreligga.
  2. Huvuddragen i planen ska ha tillkännagetts senast vid förvärvstidpunkten.
  3. Senast tremånader efter förvärvstidpunkten eller vid tidpunkten då årsredovisningen avges, om den infaller tidigare, ska ett konkret åtgärdsprogram ha utformats.

Enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. För avdrag för framtida omstruktureringsutgifter saknas särskilda skatteregler. Av detta följer att en avsättning för omstruktureringsåtgärder som lösts upp under beskattningsåret ska tas upp som intäkt vid beskattningen.

4 Skatteverkets bedömning

Genom att ta upp avsättningen för de framtida utgifterna för omstrukturering som en förvärvad skuld i balansräkningen blir dessa en del av investeringen. Enligt 14 kap. 2 § IL ska vid periodiseringen bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed tillämpas. Frågan om vilka tillgångar och skulder som ska anses ingå i ett inkråmsförvärv är ingen renodlad periodiseringsfråga utan kan även sägas vara en klassificeringsfråga. En tillämpning av RR 1:00 får ändå anses vara förenlig med 14 kap. 2 § IL. Vad gäller den skattemässiga klassificering av avsättningar saknas särskilda skatteregler varför den redovisningsmässiga bedömningen bör vara vägledande. Skatteverket anser därför att bestämmelsen om avsättning för omstruktureringsåtgärder i RR 1:00 även ska tillämpas vid beräkningen av det skattemässiga resultatet.

Eftersom avsättningen är förvärvad och har bokförts som skuld men utan resultatpåverkan erhålles inget skattemässigt avdrag för den. En avsättning för omstruktureringsåtgärder som lösts upp under beskattningsåret ska tas upp som intäkt vid beskattningen. Samtidigt erhålls avdrag för de utgifter som avser omstruktureringen som företaget haft under beskattningsåret. Resultatet blir att företaget inte får något nettoavdrag för de omstruktureringsutgifter som följer av planen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%