SKVs ställningstaganden 39/06

2006-12-07 Förmögenhetsbeskattning av aktier på NASDAQ

Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2006-12-07

Dnr: 131 749844-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att NASDAQ under 2006 har fått ställning som börs och att samtliga listade aktier ska behandlas som inregistrerade.

Detta medför att samtliga aktier i amerikanska bolag som är registrerade på NASDAQ är skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen från och med 2007 års taxering.

2 Bakgrund och frågeställning

Den amerikanska myndigheten, Securities and Exchange Commission (SEC), har den 13 januari 2006 godkänt en ansökan om registrering av The NASDAQ Stock Market LLC (NASDAQ) som en national securities exchange enligt Section 6 i the Securities Exchange Act of 1934.

För tillfället finns tio marknadsplatser i USA, inklusive NASDAQ, som av SEC är registrerade som national securities exchange, t.ex. New York Stock Exchange, American Stock Exchange, Boston Stock Exchange, Chicago Stock Exchange och Philadelphia Stock Exchange.

SEC har även beviljat att aktier omregistreras från Section 12(g) till 12(b) och att de tretton aktier som omfattas av undantag från registrering enligt Section 12(g)2 ändå får handlas på NASDAQ under en treårig övergångsperiod. NASDAQ har därefter från den 1 augusti 2006 agerat som en national securities exchange med följande aktielistor

  1. Global Select Market (cirka 1 200 bolag)
  2. Global Market (cirka 1 600 bolag)
  3. Capital Market (cirka 600 bolag)

NASDAQ har tidigare endast fungerat som en allmän marknadsplats för bl.a. handel med aktier, utan att vara en börs i rättslig mening. Aktie listad på NASDAQ har därför inte varit skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen.

Det har framförts önskemål om att Skatteverket ska presentera sin uppfattning om i vilken utsträckning som förändringarna av NASDAQ påverkar beskattningen av förmögenhet vid 2007 års taxering.

3 Gällande rätt m.m.

Skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen är bl.a. aktie i ett aktieslag som är inregistrerat vid börs i det land där bolaget är hemmahörande, 3 § 1 st . 4 p. lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

För svensk börs regleras kraven för inregistrering respektive notering av fondpapper i 5 och 6 kapitlen lag (1991:543) om börs- och clearingverksamhet. Finansinspektionen har meddelat föreskrifter om villkoren för inregistrering av fondpapper på en börs (FFFS 1995:43), vilka baseras på de miniminivåer som anges i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/34/EG artiklarna 43 och 48. Stockholmsbörsen har samma krav för både inregistrering och notering, vilka motsvarar de minimikrav som uppställs i direktivet.

I USA regleras allmän handel med värdepapper i bl.a. the Securities Exchange Act of 1934, där Section 6 avser godkännande och registrering av marknadsplats som en national securities exchange och Section 12 avser registreringskrav för värdepapper som handlas på en allmän marknadsplats. Av Section 12(a) följer att det är olagligt för en mäklare eller handlare att medverka i en transaktion vid en national securities exchange om värdepappret inte är registrerat enligt reglerna i Section 12. Aktier som handlas på en national securities exchange ska registreras enligt Section 12(b) och i övriga fall ska aktierna registreras enligt Section 12(g).

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverket är NASDAQ genom sin registrering som national securities exchange att betrakta som en ”börs” i den mening som avses i 3 § 1 st . 4 p. SFL.

Frågan blir därmed om samtliga eller endast vissa aktier på NASDAQ ska anses som ”inregistrerade” vid tillämpning av 3 § 1 st . 4 p. SFL.

Enligt amerikansk rätt ska aktien vara särskilt registrerad av SEC för att handel med aktien ska vara laglig på en national securities exchange, Section 12(a). Det synes därför inte vara möjligt att på en sådan börs ha aktier med olika rättsliga status såsom ”inregistrerad” respektive ”noterad”. Skatteverket anser därför att samtliga aktier i amerikanska bolag som är listade på NASDAQ ska behandlas som ”inregistrerade” och således är skattepliktiga vid förmögenhetsbeskattningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...