SKVs ställningstaganden 40/06

2006-05-30 Avräkning av utländsk skatt vid avyttring av ersättningsbostad i Sverige

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-05-30

Dnr: 131 226548-06/111

1 Sammanfattning

Avräkning av utländsk skatt hänförlig till avyttring av ursprungsbostad i annat EU-land medges när ersättningsbostaden i Sverige avyttras.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i ett rättsligt ställningstagande den 24 februari 2005, ”Uppskov med kapitalvinst för ursprungsbostad inom EU”, dnr 130 10669-05, funnit att uppskov med kapitalvinst för fastighet belägen i annan medlemsstat kan medges när ersättningsbostad förvärvas i Sverige.

Med anledning härav har frågan ställts om avräkning för den utländska skatten kan medges när ersättningsbostaden avyttras. För att avräkning ska kunna ske krävs enligt både skatteavtal och avräkningslagen (AvrL) att det är samma person som har haft samma i bägge länderna skattepliktiga inkomst (RÅ 2001 ref. 46). Kan detta krav anses uppfyllt när det är inkomsten vid avyttringen av den tidigare permanentbostaden som beskattas utomlands och inkomsten vid avyttringen av ersättningsbostaden som beskattas i Sverige?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § första stycket AvrL har en obegränsat skattskyldig, som har haft intäkt som tagits med vid taxering till kommunal eller statlig inkomstskatt för vilken han beskattats i utländsk stat och som enligt skattelagstiftningen i den staten anses härröra därifrån, rätt till nedsättning av inkomstskatt genom avräkning av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten. Enligt 2 § AvrL föreligger inte rätt till avräkning enligt 1 § första stycket om statlig och kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. I sådana fall har den skattskyldige rätt till avräkning eller undviks dubbelbeskattningen på annat sätt med stöd av avtalet. Vid avräkning med stöd av avtal tillämpas dock 4–13 §§ AvrL.

Avräkning av utländsk skatt medges högst med ett belopp motsvarande den statliga inkomstskatt som utgått på de kapitalinkomster på vilka de utländska skatterna utgått (6 § AvrL). Den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga inkomstskatt på inkomst av kapital som dessa inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av kapital (7 § AvrL). Avräkning medges det år då den utländska inkomsten medtas vid taxeringen i Sverige (4 § andra stycket AvrL).

Kapitalvinst beräknas för varje fastighet för sig (45 kap. 3 § IL). Huvudregeln är att kapitalvinst tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL). I 27 § samma kapitel hänvisas till vissa undantagsregler bl.a. vad gäller uppskovsavdrag vid avyttring av privatbostäder i 47 kap. Sådan kapitalvinst som uppkommit när ursprungsbostaden avyttrats tas i stället upp till beskattning när ersättningsbostaden avyttras (47 kap. 11 § IL).

4 Skatteverkets bedömning

I det aktuella fallet har den utländska intäkten (kaptitalvinsten för ursprungsbostaden) tagits upp vid taxeringen i Sverige för det år då ersättningsbostaden avyttras (jfr prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 538). Detta genom att intäkten, uppskovsbeloppet, minskar anskaffningsutgiften för ersättningsbostaden. Förutsättningarna för avräkning är därmed uppfyllda. Avräkning medges med högst ett belopp motsvarande proportionell del av statlig inkomstskatt av kapital hänförlig till uppskovsbeloppet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...