SKVs ställningstaganden 40/06

2006-02-13 Utländskt registrerat partnerskap och äktenskap mellan två personer av samma kön

Folkbokföring

Datum: 2006-02-13

Dnr: 131 89443-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en förutsättning för registrering i folkbokföringen av ett utländskt registrerat partnerskap är att partnerskapet motsvarar ett svenskt registrerat partnerskap. Ett utländskt äktenskap mellan två personer av samma kön bör behandlas som ett registrerat partnerskap.

2 Bakgrund och frågeställning

Sedan år 1995 kan par av samma kön låta registrera sitt partnerskap. Bestämmelser om registrerat partnerskap finns i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Utvecklingen i omvärlden har inneburit att några länder har infört ”riktiga” äktenskap för par av samma kön.

Fråga har ställts hur ett könsneutralt äktenskap ska registreras i folkbokföringen. Denna styrsignal tar även upp frågan om registrering i folkbokföringen av partnerskap som ingåtts i utlandet.

Det kan tilläggas att regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att bl.a. ta ställning till frågan om homosexuella par bör kunna ingå äktenskap i Sverige. Utredaren ska lägga fram sina förslag senast vid utgången av mars 2007 (dir. 2005:6).

3 Gällande rätt m.m.

I svensk rätt motsvarar ett registrerat partnerskap i stort sett ett äktenskap. Bestämmelser i lagar och andra författningar med anknytning till äktenskap och makar ska i allmänhet tillämpas på motsvarande sätt på registrerade partner och deras partnerskap. En skillnad är att de internordiska reglerna om äktenskap i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap inte gäller för registrerat partnerskap.

Inte heller Bryssel II-förordningen gäller i fråga om registrerat partnerskap.

Lagstiftning om registrerat partnerskap finns i övriga nordiska länder: Danmark (1989), Norge (1993), Island (1996), Finland (2001). Ytterligare några länder har lagstiftning om registrerat partnerskap som i viss utsträckning liknar den nordiska regleringen, t.ex. Nederländerna (1998), Tyskland (2001) och Storbritannien (2005).

Såvitt gäller Europa kan äktenskap mellan par av samma kön ingås i Nederländerna (2001), Belgien (2003) och Spanien (2005).

När ett utländskt äktenskap eller partnerskap ska registreras inom folkbokföringen, exempelvis i samband med invandring, måste Skatteverket ta ställning till om äktenskapet eller partnerskapet är giltigt i Sverige.

Bestämmelser om ett utländskt äktenskaps giltighet finns i 1 kap. 7–8 a §§ lagen (1904:26) om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Reglerna tillämpas även för utländskt registrerat partnerskap.

Äktenskap eller partnerskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses i Sverige vara giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Detta framgår av 1 kap. 7 § IÄL.

Av 1 kap.8 a§ första stycket 1. IÄL framgår vidare följande. Ett äktenskap eller ett partnerskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets/partnerskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Enligt 1 kap. 1 § äktenskapsbalken kan äktenskap ingås mellan en kvinna och en man.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket tar först upp frågan om registrering i folkbokföringen av ett registrerat partnerskap som ingåtts i utlandet. En förutsättning för registrering är, enligt Skatteverkets mening, att partnerskapet motsvarar ett svenskt registrerat partnerskap. Det ska således ha ingåtts mellan två personer av samma kön. En ytterligare förutsättning bör vara att ett bestående registrerat partnerskap är ett äktenskapshinder enligt landets lag. Denna bedömning vållar normalt inte några problem såvitt avser nordiska partnerskap. I övriga situationer anser Skatteverket att skattekontoret alltid bör rådfråga regionens rättsliga specialist.

Skatteverket anser vidare, med hänsyn till att äktenskap mellan två personer av samma kön för närvarande inte är möjligt enligt svensk rätt, att ett sådant äktenskap analogvis bör behandlas som ett registrerat partnerskap. En svensk och en spanjor som ingått äktenskap i Spanien bör således registreras i folkbokföringen som registrerade partner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...