SKVs ställningstaganden 41/06

2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning

Mervärdesskatt

Datum: 2006-12-13

Dnr: 131 706451-06/111

1 Sammanfattning

Vid exekutiv försäljning av en vara får gäldenärens faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vara fullgjord genom att Kronofogdemyndigheten upprättar handlingar som kan jämställas med en faktura utfärdad av tredje person för gäldenärens räkning.

Sådana av Kronofogdemyndigheten upprättade handlingar kan också användas som underlag för en köpares eventuella avdragsrätt för ingående skatt.

2 Bakgrund och frågeställning

I samband med exekutiv försäljning genom auktion upprättar Kronofogdemyndigheten handlingar där samtliga uppgifter för redovisning av mervärdesskatt framgår. Kan sådana handlingar anses utgöra en faktura utfärdad av en tredje person i säljarens namn och för dennes räkning? Kan i så fall Kronofogdemyndighetens uppgifter för identifikation av handlingarna anses utgöra ett löpnummer som ensamt identifierar fakturan?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § första stycket ML, ska varje näringsidkare säkerställa att faktura utfärdas av honom själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor och tjänster som görs till en annan näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare.

Av 11 kap. 8 § ML framgår vilka uppgifter som en faktura ska innehålla. Bestämmelsen har följande lydelse:

”Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

 1. datum för utfärdandet,
 2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,
 3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,
 4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,
 5. säljaren och köparens namn och adress,
 6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art,
 7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,
 8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,
 9. tillämpad mervärdesskattesats,
 10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
 11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en hänvisning till
  1. den relevanta bestämmelsen i denna lag,
  2. den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv

   (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, eller

  3. en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt,
 12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de uppgifter i 1 kap.13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant transportmedel,
 13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en hänvisning till
  1. dessa bestämmelser,
  2. artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), eller
  3. en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.”

Av prop. 2003/04:26 s. 69 framgår att vid bedömningen av om alla krav som ställs på en faktura är uppfyllda utesluter inte den omständigheten att innehållet i faktura framgår av flera handlingar att en sådan faktura som uppfyller kraven i 11 kap. ML ändå föreligger. Det är således i princip möjligt att flera handlingar tillsammans utgör en faktura som uppfyller kraven enligt 11 kap. ML.

I nämnda prop. anges (s. 71) att syftet med kravet på att varje faktura ska ha ett unikt nummer i en löpande serie är kontrollskäl. Det ska vid kontroll hos respektive säljare gå att konstatera om en faktura saknas.

MLs bestämmelser om fakturering bygger på bestämmelserna i artikel 22 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG).

Av 9 kap. 7 § utsökningsförordningen (1981:981) framgår följande:

”I protokoll vid en exekutiv försäljning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som skall säljas,
 2. försäljningssättet,
 3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,
 4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid infordrande av anbud och avgivna anbud,
 5. det inrop eller anbud som antas och, om något inrop eller det högsta anbudet inte godtas, skälen därtill,
 6. anstånd som lämnas med betalningen och villkoren för anståndet i den mån de inte redan har angetts,
 7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, skall köparens namn och postadress antecknas i protokollet. Sådan anteckning skall också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att överklagas.”

4 Skatteverkets bedömning

Kronofogdemyndighetens utmätning av egendom innebär inte någon äganderättsövergång. Skattskyldigheten för mervärdesskatt inträder istället för gäldenären när den utmätta egendomen säljs. Detta kan ske genom att Kronofogdemyndigheten, för gäldenärens räkning, säljer varan på exekutiv auktion.

När en vara säljs på exekutiv auktion upprättar Kronofogdemyndigheten handlingar såsom auktionsprotokoll och kvittenser. Enligt 9 kap. 7 § utsökningsförordningen gäller att det protokoll som upprättas vid auktionen ska innehålla de uppgifter som behövs för redovisning av mervärdesskatt. Protokollet ska således kunna utgöra underlag för den skattskyldige gäldenärens redovisning av utgående skatt.

Med hänsyn till att det följer av 9 kap. 7 § utsökningsförordningen att Kronofogdemyndigheten ska upprätta underlaget för försäljningen får detta anses utfärdat för den skattskyldige gäldenärens räkning. Gäldenärens faktureringsskyldighet får därför anses vara uppfylld genom det av Kronofogdemyndigheten upprättade protokollet jämte eventuella övriga av myndigheten upprättade handlingar som krävs för att MLs faktureringskrav ska vara uppfyllt. En faktura enligt ML kan nämligen föreligga även i de fall de föreskrivna uppgifterna framgår av flera handlingar som i så fall tillsammans utgör en faktura enligt 11 kap. ML. Samtliga dessa handlingar måste i så fall tillställas såväl säljare som köpare.

En exekutiv försäljning sker inom ramen för Kronofogdemyndighetens myndighetsutövning och innebär därför särskilda krav på registrering av beslut och andra handlingar. Mot bakgrund härav får de av myndigheten angivna uppgifterna för identifikation av transaktionen anses uppfylla de kontrollmässiga krav som kan uppställas varför även MLs krav på uppgift om löpnummer kan anses vara uppfyllt.

Vid exekutiv försäljning kan därför ett av Kronofogdemyndigheten upprättat protokoll jämte eventuella särskilda kvittenser i enlighet med MLs faktureringskrav också användas som underlag för en köpares avdragsrätt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...