SKVs ställningstaganden 41/06

2006-11-28 Sexmånadersregeln för sjömän när arbetsgivaren hör hemma inom EES (vid 2006 års taxering eller tidigare)

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-11-28

Dnr: 131 720467-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att sexmånadersregeln för sjömän i 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, i dess lydelse t.o.m. den 31 december 2005 (2006 års taxering) strider mot EG-fördraget och EES-avtalet. Regeln är därför tillämplig om arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (EUs medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein) och övriga förutsättningar för regelns tillämpning är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

I sexmånadersregeln för sjömän i 3 kap. 12 § IL i bestämmelsens lydelse t.o.m. den 31 december 2005 (tillämplig t.o.m. 2006 års taxering) anges att arbetsgivaren ska vara obegränsat skattskyldig. Fråga har ställts om hur bestämmelsen ska tillämpas, vid 2006 års taxering och tidigare, när fråga är om arbetsgivare som hör hemma inom EES och övriga förutsättningar för bestämmelsens tillämpning är uppfyllda.

3 Gällande rätt m.m.

I 3 kap. 12 § IL i bestämmelsens lydelse t.o.m. den 31 december 2005 (tillämplig t.o.m. 2006 års taxering) anges följande.

”Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst av anställningen om

  1. vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och
  2. arbetsgivaren är obegränsat skattskyldig.” (SFS 2000:1341)

Bestämmelsens tillämpningsområde utvidgades genom SFS 2005:898 sedan EG-kommissionen i en formell underrättelse anfört att bestämmelsen kan stå i strid med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfriheten i artikel 43 och diskrimineringsförbudet i artikel 12 (jfr prop. 2005/06:21, s. 6–8). Enligt den nya lydelsen kvalificerar anställning ombord hos arbetsgivare som hör hemma i en stat inom EES för skattefrihet (SFS 2005:898, prop. 2005/06:21, i kraft den 1 januari 2006 och tillämplig fr.o.m. 2007 års taxering). I prop. 2005/06:21, s. 8 anges att kravet ”att arbetsgivaren skall vara obegränsat skattskyldig för att den anställde skall undantas från skattskyldighet leder till att ombordanställda som är bosatta i Sverige behandlas olika i skattehänseende beroende på om deras arbetsgivare är etablerad i Sverige eller någon annanstans. Eftersom i Sverige bosatta personer som är anställda på fartyg som drivs av utländska redare inte omfattas av sexmånadersregeln för sjömän, måste de utländska redarna, för att kunna konkurrera med svenska redare, erbjuda i Sverige bosatta personer högre löner eller i andra avseenden gynnsammare anställningsvillkor. Detta kan leda till att rederier som är etablerade i andra medlemsstater avstår från att bedriva affärsverksamhet i Sverige genom filialer (fasta driftställen).”

4 Skatteverkets bedömning

För att inkomst av anställning ombord på ett utländskt fartyg ska kvalificera för skattefrihet enligt 3 kap. 12 § IL i bestämmelsens lydelse t.o.m. 2006 års taxering krävs bl.a. att arbetsgivaren är obegränsat skattskyldig. Vad som sägs i prop. 2005/06:21, s. 6–8 om bestämmelsens förenlighet med EG-fördragets regler om fri rörlighet gäller enligt Skatteverket även för tid före ikraftträdandet av bestämmelsens nya lydelse (SFS 2005:898). Bedömningen blir enligt Skatteverket densamma enligt EES-avtalets regler om fri rörlighet. Skatteverket anser således att 3 kap. 12 § IL står i strid med EG-fördragets och EES-avtalets regler om fri rörlighet och att den särbehandling som följer av bestämmelsen inte kan rättfärdigas. Vid tillämpning av 3 kap. 12 § IL vid 2006 års taxering eller tidigare kan arbetsgivaren därför höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%