SKVs ställningstaganden

2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst

Rullat underskott i inkomstslaget tjänst Inkomst – Tjänst

Datum: 2007-01-24

Diarienummer: 131 45224-07/111

1 Sammanfattning

Om ett underskott av tjänst uppkommer ett år ska det dras av nästföljande år genom s.k. rullning. För att avdraget, som gett upphov till underskottet, ska ha avsedd påverkan på den pensionsgrundande inkomsten (PGI), ska avdraget vid efterföljande års taxering dras av enligt samma regler som ursprungligen gällt för detta.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts hur ett underskott som uppkommit ett år ska hanteras vid efterföljande års taxering. Frågan har betydelse bl.a. för den skattskyldiges PGI och för reglerna om avdragsbegränsning.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 10 kap. 16 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229, IL) beräknas överskott eller underskott i inkomstslaget tjänst genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. Enligt andra stycket ska ett underskott som uppkommer vid beräkningen dras av som kostnad det följande beskattningsåret. Om det skulle uppkomma underskott även det andra året, ska det dras av som kostnad året därpå, osv. Underskott kan på så sätt rullas vidare till nästföljande år utan någon tidsbegränsning.

I 12 kap. 2 § IL finns bestämmelser om vilka beloppsgränser som gäller för utgifter som dras av i inkomstslaget tjänst.

Inkomster av anställning och annat förvärvsarbete är pensionsgrundande enligt bestämmelserna i 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP. Enligt 2 kap. 18 § LIP ska till grund för beräkning av en försäkrads PGI ett visst intjänandeår läggas hans taxering till statlig inkomstskatt för det året. Vid beräkning av en försäkrads PGI av anställning ska enligt 2 kap. 21 § LIP avdrag göras för kostnader som denne haft i arbetet om de överstiger visst belopp, f.n. 1000 kr.

4 Skatteverkets bedömning

Möjligheten till s.k. rullning infördes i samband med skattereformen 1990, mest för att åstadkomma ett enhetligt system för underskott gällande alla förvärvsinkomster. I inkomstslaget tjänst uppkommer underskott vid taxeringen mycket sällan. Det har i viss mån varit oklart hur underskottet ska hanteras vid rullning.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska ett avdrag som inte kunnat utnyttjas ett år och som gett upphov till ett underskott det året, i nästa års deklaration behandlas på samma sätt som föregående år. Därigenom kommer endast avdrag som avser kostnader i arbetet att minska PGIn, även om det rullats vidare till ett senare år. Avdragsposten som gett upphov till ett underskott ska således föras in i motsvarande ruta som föregående år (eller i motsvarande rutor om underskottet orsakats av flera avdragsposter). Ett underskott som avser avdrag för ökade levnadskostnader (ruta 09 i deklarationen) kommer exempelvis inte att påverka PGIn. Ett underskott som avser ”övriga utgifter” (ruta 06 i deklarationen) kommer däremot att göra det. En följd av detta är att en avdragspost vid rullning kommer att träffas av den avdragsbegränsning som gäller för utgiften vid varje taxering som underskottet finns kvar.

Exempel

En reseledare har inte kunnat utnyttja rätt till avdrag för ökade levnadskostnader fullt ut. Uppkommet underskott av tjänst ska dras av i deklarationen för nästa år i motsvarande ruta, dvs. ruta 09. Eftersom avdraget inte avser kostnader i arbetet ska avdraget inte påverka PGIn det andra året heller.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...