SKVs ställningstaganden

2007-01-17 Beräkning av omkostnadsbelopp vid försäljning av kapitalförsäkring

Beräkning av omkostnadsbelopp vid försäljning av kapitalförsäkring Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2007-01-17

Diarienummer: 131 728126-06/111

1 Sammanfattning

Vid försäljning av kapitalförsäkring från vilken delåterköp/uttag tidigare har gjorts, ska omkostnadsbeloppet reduceras med samma andel som uttaget utgjorde i förhållande till försäkringens värde vid uttaget.

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringsrätten har i RÅ 2003 ref. 1 slagit fast att, trots att kapitalförsäkringar normalt beskattas genom en särskild avkastningsskatt, reglerna om kapitalvinstbeskattning är tillämpliga vid överlåtelse av en kapitalförsäkring.

Regeringsrättens avgörande aktualiserar frågan om hur omkostnadsbeloppet beräknas vid avyttring av en kapital-försäkring från vilken delåterköp/uttag (nedan används endast begreppet uttag) tidigare har gjorts.

3 Gällande rätt m.m.

I försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, finns bestämmelser om försäkringstagarens rätt att säga upp eller ändra en försäkring i förtid (11 kap. 5 § FAL). Enligt paragrafens andra stycke har försäkringstagaren, om inte annat följer av försäkringens art, bl.a. rätt att i samband med uppsägningen, på sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren, få försäkringen återköpt av försäkringsbolaget, i den mån inte rätt till återköp saknas enligt IL.

Enligt 8 kap. 14 § IL är ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring skattefria. Före införandet av IL reglerades detta i 19 § första stycket, fjärde ledet, kommunalskattelagen (1928:370); ”Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på grund av kapitalförsäkring.” Att den nya formuleringen i IL inte innebär någon förändring av rättsläget framgår av prop. 1999/2000:2 s. 99.

Enligt 44 kap. 14 § IL avses med omkostnadsbelopp, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 5 § FAL framgår att ett uttag ur en kapitalförsäkring innebär en försäljning till försäkringsbolaget.

Ett uttag utgör alltså en skattefri delavyttring till försäkringsbolaget. Själva skattefriheten är ett resultat av en särreglering innebärande att inbetalning av premie inte medför någon rätt till avdrag och att ersättning p.g.a. försäkringen är skattefri. I stället beskattas avkastningen på försäkringskapitalet schablonmässigt, dvs. utan hänsyn till det verkliga utfallet.

Eftersom försäkringsbolagets återköp innebär en delavyttring i den mening som avses i IL, anser Skatteverket att omkostnadsbeloppet påverkas redan vid detta tillfälle. Skattefriheten i sig kan således inte anses utgöra hinder mot att omkostnadsbeloppet delas upp mellan avyttringarna på grundval av hur stor del av försäkringen som tidigare avyttrats.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att omkostnadsbeloppet vid försäljning av en kapitalförsäkring ur vilken uttag tidigare gjorts ska beskattas enligt följande exempel:

I samband med att A tecknade en kapitalförsäkring betalade han in 600.000 kr. Vid ett senare tillfälle gjorde han ett uttag med 100.000 kr. Försäkringens värde var då 400.000 kr. Eftersom uttaget motsvarar 25 % av försäkringens värde (100.000/400.000) anses 25 %, eller 150.000 kr, av omkostnadsbeloppet vara konsumerat. Skulle A sedan sälja kapitalförsäkringen skulle hans kvarvarande omkostnadsbelopp vara 450.000 kr (600.000–150.000).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%