SKVs ställningstaganden

2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta

Ämnesområde: Redovisning och Inkomstskatt – Näring

Datum: 2007-02-14

Diarienummer: 131 97881-07/111

1 Sammanfattning

När en utdelning ska tas upp avgörs av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att en utdelning ska redovisas som en intäkt när den fastställts av behörigt beslutsorgan. Det är valutakursen den dag som utdelningen ska tas upp som intäkt i redovisningen som avgör storleken på den skattefria utdelningen. Därefter inträffad kursförändring är skattepliktig alternativt avdragsgill.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit till vilken kurs den skattefria utdelningen ska bestämmas när ett moderföretag erhåller skattefri utdelning från ett utländskt dotterföretag i utländsk valuta. Frågan är vilket belopp i svenska kronor som inte ska tas upp i deklarationen.

Detta kan illustreras med följande exempel:

Dotterföretagets bolagsstämma beslutar den 1 april år 1 att dela ut till moderföretaget 100 i lokal valuta. Kursen den 1 april är 10 SEK. Utdelningen betalas ut den 1 oktober år 1.

  1. Kursen den 1 oktober är 11 SEK.
  2. Kursen den 1 oktober är 9 SEK.

3 Gällande rätt m.m.

I inkomstslaget näringsverksamhet finns inga särskilda regler om beskattningstidpunkten när det gäller utdelningar, varför denna styrs av de allmänna bestämmelserna om bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed i 14 kap. 2 § IL. Av Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av effekter av ändrade valutakurser, RR 8, framgår av punkt 6 att en transaktion i utländsk valuta ska omräknas till transaktionsdagens avistakurs när den tas in i redovisningen. Av praktiska skäl tillåts även en kurs som utgör en approximation av faktiska kurser. Av 24 kap. 12 – 22 §§ IL framgår det att en utdelning under vissa förutsättningar är skattefri.

Några särskilda regler om beskattningstidpunkten för valutakursvinster och valutakursförluster finns inte förutom regeln om värdering av balansposter i 14 kap. 8 § IL. Skatteplikten respektive avdragsrätten bestäms av huvudreglerna i 15 kap. 1 § IL avseende intäkter och 16 kap. 1 § IL avseende kostnader. Kursvinster och kursförluster är i regel skattepliktiga respektive avdragsgilla enligt dessa allmänna regler.

4 Skatteverkets bedömning

När en utdelning ska tas upp avgörs av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, i enlighet med 14 kap. 2 § IL. Fordran avseende utdelningen uppstår när den fastställs på bolagsstämman eller av ett motsvarande beslutsorgan. Vid denna tidpunkt ska en intäkt avseende utdelningen redovisas.

Skatteverket anser att det är reglerna om beskattningstidpunkten i 14 kap. 2 § IL som även styr vilken valutakurs som ska användas. Av RR 8 framgår att det i princip är transaktionsdagens avistakurs som ska tillämpas när utdelningen tas in i redovisningen. Detta innebär att det är valutakursen den dagen som kommer att avgöra den skattefria utdelningens storlek. Kursförändring efter denna tidpunkt är skattepliktig eller avdragsgill som kursvinst eller kursförlust enligt allmänna regler i 15 kap. 1 § IL respektive 16 kap. 1 § IL.

Vad som anförts innebär följande för ovanstående exempel:

Exempel A: Den skattefria utdelningen fastställs till 1.000 SEK och ska inte tas upp i deklarationen för år 1. Vid utbetalningen den 1 oktober år 1 erhålls 1.100 SEK varför den skattepliktiga kursvinsten uppgår till 100 SEK.

Exempel B: Den skattefria utdelningen fastställs till 1.000 SEK och ska inte tas upp i deklarationen för år 1. Vid utbetalningen den 1 oktober år 1 erhålls 900 SEK varför den avdragsgilla kursförlusten uppgår till 100 SEK.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%