SKVs ställningstaganden

2007-02-23 Vem ska betala fastighetsskatt för utländsk privatbostad?

Ämnesområde: Inkomstskatt – Internationell beskattning; kapital

Datum: 2007-02-23

Diarienummer: 131 82573-07/111

1 Sammanfattning

Fastighetsskatt på utländsk privatbostad ska bara betalas av ägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige genom att vara bosatt här, inte av ägare som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt 2 § 2 st . lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, FSL, föreligger skattskyldighet för utomlands belägen privatbostad bara för den tid ägaren varit bosatt i Sverige. Innebär det att den som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige inte är skattskyldig för fastighetsskatt på sådan privatbostad?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § 2 st . FSL är utomlands belägen privatbostad (småhus och bostadsrätt) skattepliktig till fastighetsskatt. Enligt 2 § 2 st . FSL föreligger dock bara skattskyldighet för den tid ägaren varit bosatt i Sverige.

Av 9 § FSL framgår att termer och uttryck i FSL som används även i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har samma tillämpning och betydelse som i IL.

Enligt 3 kap. 3 § IL är en person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige.

4 Skatteverkets bedömning

När IL infördes ändrades terminologin. I 53 § anv. p. 1 kommunalskattelagen (1928:370), KL, stod det att såsom bosatt här i riket räknas den som här har sitt egentliga bo och hemvist. Den som vistas stadigvarande i Sverige likställdes i KL med en i Sverige bosatt person och den som har väsentlig anknytning till Sverige ansågs också som bosatt här.

Det tidigare begreppet ”egentligt bo och hemvist” heter nu ”bosatt” och i stället för det tidigare samlingsbegreppet ”bosatt” används nu ”obegränsat skattskyldig”. Den ändrade terminologin har inte inneburit någon förändring i den personkrets som är fullt ut skattskyldig i Sverige enligt IL.

Det har emellertid inte skett någon ändring i FSL med anledning av den ändrade terminologin i IL. Eftersom termer i FSL har samma betydelse som i IL anser Skatteverket att fastighetsskatt på utländsk privatbostad bara kan tas ut av en ägare som är obegränsat skattskyldig genom att vara bosatt i Sverige. Den som är obegränsat skattskyldig på grund av att han vistas stadigvarande här i landet eller har väsentlig anknytning hit är inte skyldig att betala fastighetsskatt på sådana privatbostäder.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%