SKVs ställningstaganden

2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar

Ämnesområde: Inkomstskatt – Tjänst och arbetsgivarområdet

Datum: 2007-03-06

Diarienummer: 131 164347-07/111

1 Sammanfattning

När en anställd får sådana skattefria ersättningar som anges i 12 kap. 3 § första och andra stycket IL får de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka inte dras av. För det fall att kostnadsersättningen är avsedd att täcka enbart viss del av kostnaden kan avdrag medges för den del av kostnaden som överstiger erhållen ersättning.

När en anställd får sådana skattefria ersättningar som anges i 12 kap. 3 § tredje stycket får utgifter som täcks av ersättningen inte dras av.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om tolkning och tillämpning av bestämmelsen i 12 kap 3 § inkomstskattelagen, IL, (1999:1229) när en anställd t.ex. får en skattefri kostnadsersättning från arbetsgivaren för att täcka vissa kostnader men denna kostnadsersättning inte täcker hela utan enbart en del av kostnaden.

Frågan kan exemplifieras på följande sätt: En anställd vid en statlig myndighet ska under ett år arbeta för denna myndighet i ett annat land. Han uppfyller förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelsen om tillfälligt arbete på annan ort i 12 kap. 18 § IL. Av arbetsgivaren får den anställde skattefritt utlandstillägg enligt 11 kap. 21 § IL men han får kostnadsersättning enbart för t.ex. halva bostadskostnaden. Frågan är då om avdrag kan medges för den del av bostadskostnaden som inte täcks av det skattefria utlandstillägget.

3 Gällande rätt m.m.

12 kap. 3 § IL har följande lydelse:

”Om den skattskyldige får sådan ersättning som enligt 11 kap. 21, 26 a, 27 § fjärde stycket eller 28 § inte skall tas upp, får de utgifter som ersättningarna är avsedd att täcka inte dras av.

Om den skattskyldige får sådant skattefritt stöd eller bidrag vid utbildning eller arbetslöshet som avses i 11 kap. 27 § tredje stycket, 34 § andra stycket och 35 §, får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras av.

Avdrag får inte heller göras för utgifter som täcks av sådana ersättningar till

  1. utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som enligt 11 kap. 22 § och 23 § första stycket 2 inte skall tas upp, och
  2. dagbarnvårdare som enligt 11 kap. 48 § inte skall tas upp”.

Bestämmelsen i paragrafens första stycke avser ersättningar till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet, ersättning och förmån av inställelse- och arbetsresor, flyttningsersättning till personal vid en statlig myndighet samt fasta resekostnads- och traktamentsersättningar till företrädare i Europaparlamentet. Bestämmelsen i paragrafens andra stycke avser flyttningsbidrag som lämnas av arbetsmarknadsmyndighet, vissa studiestöd samt bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning.

Bestämmelsen i paragrafens tredje stycke avser ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner samt skattefria kostnadsersättningar till dagbarnvårdare för vilka regeln tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 12 kap. 3 § första och andra stycket IL

Enligt 12 kap. 3 § första och andra stycket IL får de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka respektive får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras av. Det här innebär enligt Skatteverkets uppfattning att vid tillämpning av 12 kap. 3 § första och andra stycket IL är det avsikten med ersättningen som är avgörande för om avdrag kan medges eller inte. Om avsikten med kostnadsersättningen i exemplet ovan under Bakgrund och frågeställning är att täcka hela bostadskostnaden, men den anställde av någon anledning valt en dyrare bostad, får de utgifter för bostadskostnaden som överstiger erhållen kostnadsersättning inte dras av. Om däremot avsikten med den kostnadsersättningen enbart är att täcka en del av bostadskostnaden, t.ex. endast 50 % av faktisk kostnad, medges avdrag för den del av bostadskostnaden som överstiger kostnadsersättningen.

4.2 12 kap. 3 § tredje stycket IL

Enligt 12 kap. 3 § tredje stycket IL får utgifter som täcks av den skattefria kostnadsersättningen till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner och de skattefria kostnadsersättningarna till dagbarnvårdare inte dras av. Här är det således inte avsikten med den utbetalda ersättningen som är avgörande för avdragsrätten utan fastmer om ersättningen täcker eller inte täcker utgiften i fråga. Enligt Skatteverkets uppfattning innebär denna bestämmelse att när den anställde har haft utgifter, som är avdragsgilla, och som överstiger erhållen kostnadsersättning kan avdrag medges för denna del av utgiften.

Skatteverket har i ett annat rättsligt ställningstagande 2006-04-24, dnr. 131 218841-06/111, beträffande 12 kap. 3 § tredje stycket IL avseende utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner angett att när arbetsgivare tillhandhåller denna kategori bostadsförmån medges avdrag för logi med ett belopp motsvarande det som tas upp till beskattning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...