SKVs ställningstaganden

2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare

Ämnesområde: Inkomstskatt – Internationell beskattning; näring

Datum: 2007-03-21

Diarienummer: 131 190696-07/111

1 Sammanfattning

Utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader även om inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtal.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska erläggas av utländska arbetsgivare som har ett fast driftställe i Sverige men där inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtalet med det andra landet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 § lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLPL) framgår att den som utfäst en tjänstepension ska betala SLP till staten på kostnaden för pensionsutfästelser.

I RÅ 1999 not. 154 anges att SLP är en skatt som fastställs på samma sätt som inkomstskatten. Endast en i utlandet hemmahörande arbetsgivare med fast driftställe i Sverige ska erlägga SLP för kostnader för tryggande eller betalning av pensioner. Kostnaderna måste hänföras till den utländska arbetsgivarens rörelse i Sverige.

4 Skatteverkets bedömning

Varken i lagtexten eller förarbetena anges någon direkt avgränsning av skattskyldigheten för SLP för utländsk arbetsgivare. I RÅ 1999 not. 154 kom Regeringsrätten fram till att utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skyldig att erlägga SLP på kostnader för tryggandet eller betalningen av pensioner som hänförs till denna del av den utländska arbetsgivarens rörelse i Sverige.

Enligt Skatteverkets uppfattning styrs skattskyldigheten för SLP av om det föreligger ett fast driftställe enligt bestämmelserna i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte. Den omständigheten att inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal påverkar inte bedömningen av skattskyldigheten för SLP. Skattskyldigheten för SLP grundar sig på förekomsten av ett fast driftställe enligt intern rätt.

En annan fråga är om SLP som ska betalas på pensionskostnader i det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtalet med det andra landet. SLP omfattas normalt inte av skatteavtal och Sverige har i så fall inte avstått från rätten att ta ut SLP på pensionskostnader.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...