SKVs ställningstaganden

2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse

Ämnesområde: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2007-04-04

Diarienummer: 131 230825-07/111

1 Sammanfattning

Gåva från fysisk person till näringsdrivande stiftelse är skattefri och ska inte tas upp som intäkt även om den används för att täcka avdragsgilla kostnader.

2 Bakgrund och frågeställning

Det är inte ovanligt att fysiska personer skänker pengar till stiftelser vars verksamhet man vill stödja.

Fråga har uppkommit om gåvor ska beskattas när de flyter in i en stiftelses näringsverksamhet och används för avdragsgilla kostnader.

3 Gällande rätt m.m.

Svenska juridiska personer är skattskyldiga för alla inkomster enligt 6 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I 8 kap. IL, anges vissa inkomster som är skattefria. Bestämmelserna är gemensamma för alla inkomstslag, prop. 1999/2000:2, del 2, s.91f .

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.

Det finns inte någon legaldefinition av begreppet gåva. I doktrinen är det emellertid en allmänt vedertagen uppfattning att en gåva kännetecknas av tre rekvisit – förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt (se t.ex. Englund Silfverberg, Beskattning av arv och gåva, 12 uppl., s. 104).

Inkomstslaget näringsverksamhet avgränsas i 13 kap. IL. För juridiska personer hänförs alla slags inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet. Det innebär att förutom egentlig näringsverksamhet, rörelse, räknas till inkomstslaget även bl. a. inkomster på grund av innehav av tillgångar och kapitalvinster, 13 kap. 1 och 2 §§ IL.

I 15 kap. IL finns bestämmelser om vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt huvudregeln i 15 kap. 1 § IL ska alla inkomster i näringsverksamheten tas upp som intäkt. Paragrafen innehåller dock en hänvisning till bl.a. 8 kap. och i 15 kap. anges också ett antal inkomster som inte ska tas upp.

4 Skatteverkets bedömning

Stadgandet om gåvor i 8 kap. 2 § IL är av generell karaktär och inskränker sig inte till visst eller vissa inkomstslag. Givarens önskan att en gåva ska användas i en näringsverksamhet och att den också används i denna kan, enligt Skatteverkets uppfattning, inte medföra att den fundamentala principen om gåvors skattefrihet ska åsidosättas.

När det i 15 kap. 1 § IL sägs att alla inkomster i näringsverksamheten ska tas upp måste detta förutsätta att inkomsten i sig är skattepliktig. De olika regler som finns beträffande skattefrihet för vissa inkomster skulle annars i princip sakna betydelse för inkomstslaget näringsverksamhet. Till yttermera visso hänvisar 15 kap. 1 § IL till 8 kap. IL vilket uttryckligen visar att skattefriheten för gåvor gäller också i detta inkomstslag.

Skatteverket anser således att en gåva är skattefri även om den inflyter i en stiftelses näringsverksamhet och används för kostnader som dras av i verksamheten. Detsamma gäller förvärv genom arv eller testamente.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...