SKVs ställningstaganden

2007-04-16 Studentkårers m.fl. skattskyldighet

Ämnesområde: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2007-04-16

Diarienummer: 131 702523-06/111

1 Sammanfattning

Det är endast studentkårer och liknande sammanslutningar vid statliga universitet och högskolor som omfattas av 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Studentkårer och liknande sammanslutningar vid universitet och högskolor som inte står under statligt huvudmannaskap kan undantas skattskyldighet enligt 7 kap. 7 § IL.

2 Bakgrund och frågeställning

Det finns vanligen ett krav att studerande vid universitet och högskolor ska tillhöra en studerandekår och i förekommande fall även nation och studentförening samt erlägga den avgift som sammanslutningen fastställer.

Studerandesammanslutningarnas rättsliga karaktär är närmast att likställa med ideella föreningar och de har vanligen som ändamål att främja medlemmarnas studentfackliga och studiesociala intressen.

Frågan är dels vilka sammanslutningar av studerande som regleras av 7 kap. 16 § IL dels hur beskattning ska ske av de sammanslutningar av studerande som inte omfattas av nämnda lagrum.

3 Gällande rätt m.m.

Regeringen får enligt högskolelagen (1992:1434) meddela föreskrifter om skyldighet för studenter vid universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap att tillhöra särskilda studentsammanslutningar, det s.k. kårobligatoriet.

Föreskrifterna finns i förordning (1983:18) om studentkårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor och gäller sammanslutningar vid statliga universitet och högskolor.

De universitet och högskolor som staten är huvudman för anges i högskoleförordningen (1993:100).

Högskoleutbildning kan även anordnas av enskilda utbildningsanordnare. Regeringen beslutar om tillstånd att utfärda högskoleexamina för enskild utbildningsanordnare i enlighet med lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. De som har denna rätt anges i förordning (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Enskilda utbildningsanordnare omfattas inte av förordning (1983:18)om studentkårer m.m. Krav på obligatoriskt medlemskap i sammanslutningar för studenter vid dessa högskolor regleras inte heller av annan lag eller författning.

Ideella föreningar är som huvudregel enligt 6 kap. 3 och 4 §§ IL, skattskyldiga för alla inkomster.

Av 7 kap. 16 § IL framgår att ”- sådana sammanslutningar av studerande vid svenska universitet och högskolor som de studerande enligt lag eller annan författning är skyldiga att vara medlemmar i, ...” är skattskyldiga bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter.

Den skatteförmånliga behandlingen av ovan nämnda sammanslutningar motiverades främst av deras offentligrättsliga karaktär (prop. 1942:134 s. 62).

Enligt 7 kap. 7 § första stycket IL är en ideell förening skattskyldig bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL, om föreningen uppfyller ändamåls-, verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskravet i 7 kap. 8–13 §§ IL. Av andra stycket framgår att skattskyldighet inte föreligger för kapitalvinster och kapitalförluster om kravet i första stycket är uppfyllt. Skattskyldighet föreligger inte heller för sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

4 Skatteverkets bedömning

Det är endast vid statliga högskolor och universitet som de studerande enligt lag eller annan författning är skyldiga att vara medlemmar i sammanslutningar av studerande. Enligt Skatteverkets uppfattning är det endast dessa sammanslutningar som regleras av 7 kap. 16 § IL.

Studenter vid enskilda utbildningsanordnares högskolor är inte enligt lag eller annan författning skyldiga att vara medlemmar i studentsammanslutningar. Enligt Skatteverkets uppfattning regleras dessa sammanslutningar av 7 kap. 7 § IL i den mån de uppfyller villkoren därför.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...