SKVs ställningstaganden

2007-05-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige

Ämnesområde: Inkomstskatt – Internationell beskattning; kapital

Datum: 2007-05-03

Diarienummer: 131 230345-07/111

1 Sammanfattning

En kapitalvinst som beror på en tilläggsköpeskilling som utbetalas först när en person blivit obegränsat skattskyldig är inte skattepliktig om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL. En kapitalförlust som blir definitiv först när en person blivit obegränsat skattskyldig är inte avdragsgill om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt 3 kap. 19–20 §§ IL.

2 Bakgrund och frågeställning

En begränsat skattskyldig person äger andelar i ett utländskt bolag som träder i likvidation. Efter det att personen flyttat till Sverige avslutas likvidationen och slutlig skifteslikvid betalas ut. När resultatet beräknas uppkommer en förlust eftersom omkostnadsbeloppet för andelarna är större än det utskiftade beloppet. Är förlusten avdragsgill? Vad händer om det i stället hade varit fråga om en försäljning av andelar där det betalas ut en tilläggsköpeskilling efter det att personen flyttat till Sverige. Beskattas tilläggsköpeskillingen?

3 Gällande rätt m.m.

Av 44 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. En kapitalförlust ska dock inte dras av som en kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv.

Enligt 44 kap. 7 § IL anses ett värdepapper avyttrat om det företag som gett ut det träder i likvidation.

I prop. 1993/94:234 s. 134 anges att vid en likvidation kan det inte fastställas om en förlust uppkommer förrän bolaget har upplösts. Först då kan avdrag medges. Enligt RÅ 1998 ref. 25 kan emellertid avdrag medges vid en tidigare tidpunkt om förlustens storlek kan fastställas då.

Bestämmelser om beskattning av tillkommande belopp finns i 44 kap. 28 § IL. Om kapitalvinstens storlek beror på någon händelse i framtiden och därför inte kan fastställas det år tillgången avyttras, ska den kapitalvinst som uppkommer på grund av tillkommande belopp tas upp som intäkt det eller de beskattningsår då storleken av tillkommande belopp kan beräknas.

Enligt 3 kap. 19 § IL är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för kapitalvinst på vissa uppräknade tillgångar och förpliktelser under förutsättning att personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (den s.k. tioårsregeln). Skattskyldigheten omfattar andelar i svenska aktiebolag och vissa andra svenska värdepapper. Skattskyldigheten omfattar däremot inga andelar i utländska företag förutom utländska aktiebolag och utländska ekonomiska föreningar som tidigare varit svenska.

I 3 kap. 20 § IL anges att en kapitalförlust ska dras av om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

4 Skatteverkets bedömning

Skattskyldigheten inträder när ett värdepapper avyttras oavsett om någon del av köpeskillingen erhålls då. Om ett företag träder i likvidation anses avyttringen av andelen ha skett vid det tillfället. Frågan om innehavaren är skattskyldig för en kapitalvinst eller har rätt till avdrag för en kapitalförlust ska avgöras vid denna tidpunkt. Om innehavaren är begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten är en kapitalvinst skattepliktig och en kapitalförlust avdragsgill endast om avyttringen avser sådana tillgångar som anges i tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL. Enligt Skatteverkets uppfattning gäller detta oavsett om vinsten eller förlusten kan fastställas till sitt belopp vid avyttringstidpunkten. Om den begränsat skattskyldige innehavaren inte var skattskyldig vid avyttringstidpunkten anser Skatteverket att vinst eller förlust som kan fastställas till sitt belopp först när personen blivit obegränsat skattskyldig i Sverige inte är skattepliktig respektive avdragsgill.

Det innebär att en kapitalvinst som beror på en tilläggsköpeskilling som utbetalas först när en person blivit obegränsat skattskyldig inte är skattepliktig om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt 3 kap. 19 § IL. En kapitalförlust som blir definitiv först när en person blivit obegränsat skattskyldig är inte avdragsgill om personen var begränsat skattskyldig vid avyttringstidpunkten och inte var skattskyldig då för avyttringen enligt 3 kap. 19–20 §§ IL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%