SKVs ställningstaganden

2007-06-13 Återföring av skogsavdrag

Ämnesområde: Näringsverksamhet

Datum: 2007-06-13

Diarienummer: 131 265526-07/111

1 Sammanfattning

Avdragsutrymmet har utnyttjats i första hand för den fastighet eller fastighetsdel där avverkning har skett. Vid avyttring ska skogsavdrag inte återföras med ett högre belopp än det avdragsutrymme som hänför sig till fastigheten eller fastighetsdelen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur skogsavdrag ska återföras när flera fastigheter ingår i näringsverksamheten och en av dessa avyttras.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 26 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska skogsavdrag återföras när en näringsfastighet avyttras.

Enligt 26 kap. 7 § IL ska om bara en del av fastigheten avyttras, återföringsbeloppet beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade fastighetsdelen.

4 Skatteverkets bedömning

I näringsverksamheten som helhet kan ingå flera fastigheter. Avdragsutrymme ska beräknas på grundval av den skattskyldiges totala skogsinnehav.

Skatteverket anser att bedömningen ska vara densamma oavsett om fastighet avyttrats eller delavyttring skett. Begreppet ”förhållandena” på den avyttrade fastigheten (fastighetsdelen) bör då, enligt Skatteverkets mening, avse ianspråktaget avdragsutrymme som hänför sig till denna. Eftersom avdragsutrymmet beräknas gemensamt för näringsverksamheten kan dock skogsavdrag ha erhållits med ett högre belopp än det avdragsutrymme som hänför sig till fastigheten (fastighetsdelen). Överskjutande belopp kommer då att ta i anspråk avdragsutrymmet för övriga fastigheter i näringsverksamheten.

Skogsavdrag är ett värdeminskningsavdrag och avverkning förorsakar värdeminskning. Skatteverket anser därför att avdragsutrymmet har utnyttjats i första hand för den fastighet (eller fastighetsdel) där avverkning har skett.

Exempel

I näringsverksamheten ingår två fastigheter med ett totalt avdragsutrymme på 150.

Fastighet 1 har ett avdragsutrymme på 50.

Fastighet 2 har ett avdragsutrymme på 100.

Avverkning har enbart skett på fastighet 1, varvid skogsavdrag erhållits med 70.

Hela avdragsutrymmet på 50 för fastighet 1 har då utnyttjats. Ett avdragsutrymme på 20 har utnyttjats för fastighet 2. Om fastighet 1 avyttras ska skogsavdrag på 50 återföras. Om fastighet 2 avyttras ska skogsavdrag på 20 återföras. Om fastigheterna är samtaxerade har delavyttring skett, annars inte. Bedömningen blir dock densamma i båda fallen.

Om exemplet ändras så att den skattskyldige har tre fastigheter fördelar han avdragsutrymmet på 20, som i ovanstående exempel utnyttjats för fastighet 2, mellan fastigheterna 2 och 3 som han önskar, dock utan att överskrida återstående avdragsutrymme för någondera av fastigheterna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%