SKVs ställningstaganden

2007-06-13 Kapitalförlust i aktiefållan hos inskränkt skattskyldig stiftelse m.fl.

Inkomstskatt – Näring

Datum: 2007-06-13

Diarienummer: 131 389521-07/111

1 Sammanfattning

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3–14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan inte spara kapitalförluster avseende delägarrätter i aktiefållan till följande år.

2 Bakgrund och frågeställning

En oinskränkt skattskyldig stiftelse avyttrar delägarrätt med förlust. Någon kapitalvinst har inte uppstått under året och kapitalförlusten kan inte heller utnyttjas på annat sätt. Förlusten sparas till följande år i aktiefållan.

Ett senare år övergår stiftelsen till att vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § IL. Förlusten kvarstår outnyttjad vid övergången.

En tid därefter återgår stiftelsen till oinskränkt skattskyldighet. Stiftelsen avyttrar då delägarrätt med vinst.

Fråga är om stiftelsen kan dra av den gamla kapitalförlusten mot kapitalvinsten när den under mellanliggande tid varit inskränkt skattskyldig.

3 Gällande rätt m.m.

Juridiska personers kapitalförluster på delägarrätter för vilka avdrag ska göras får dras av bara mot kapitalvinster på delägarrätter (aktiefållan). Avdrag kan även göras av annan juridisk person om koncernbidrag med avdragsrätt kan lämnas. En förlust som inte kan dras av behandlas följande beskattningsår som en ny kapitalförlust , 48 kap. 26 § IL.

Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § IL bl.a. aktie, andel i en ekonomisk förening och andel i en investeringsfond.

Juridiska personer är enligt huvudregeln skattskyldiga för alla inkomster, 6 kap. 3 och 4 §§ IL.

Stiftelse som omfattas av 7 kap. 3 § IL är inte skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster (inskränkt skattskyldig stiftelse). Detsamma gäller för ideell förening och registrerat trossamfund som undantas skattskyldighet enligt 7 kap. 7 och 14 §§ IL.

4 Skatteverkets bedömning

Om en inskränkt skattskyldig stiftelse avyttrar en delägarrätt med förlust kan den inte dras av eftersom en sådan stiftelse inte är skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster. Enligt Skatteverkets uppfattning kan kapitalförlusten inte sparas till följande år med stöd av 48 kap. 26 § IL då skattskyldighet för kapitalförluster saknas.

En inskränkt skattskyldig stiftelse kan därmed, enligt Skatteverkets uppfattning, inte heller spara en kapitalförlust som uppstått tidigare år och som då omfattats av aktiefållan. Detta följer av att en outnyttjad förlust i aktiefållan följande år ska behandlas som en ny förlust.

Avdragsmöjligheten för oinskränkt skattskyldig stiftelses kapitalförlust i aktiefållan upphör därför när stiftelsen övergår till inskränkt skattskyldighet och förlusten kan inte sparas till följande beskattningsår.

Detta ställningstagande gäller även ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 7 och 14 §§ IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...