SKVs ställningstaganden

2007-06-25 Beskattning av hushållsavfall i form av RDF-bränsle

Ämnesområde: Punktskatt

Datum: 2007-06-25

Diarienummer: 405709-07/111

1 Sammanfattning

Den del av RDF-bränsle som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken är skattepliktigt om avfallet förbrukas för uppvärmning.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om RDF-bränsle (refuse derived fuel) med beteckningen 19 12 10 i bilaga till avfallsförordningen (2001:1063) är skattepliktigt enligt 2 kap.4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Bränslet utgörs av brännbart avfall efter mekanisk behandling i form av sortering och krossning. I bränslet ingår avfall som har sitt ursprung från hushåll.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap.4 a § första stycket första meningen LSE ska energiskatt och koldioxidskatt betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning.

I författningskommentaren till 2 kap.4 a § LSE i prop. 2005/06:125 uttalas följande på s. 70.

”Det förhållandet att hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar t.ex. hanteras på en sorteringsanläggning gör inte att skatteplikten upphör. Annorlunda uttryckt är fossilt kol i sådant hushållsavfall fortfarande skattepliktigt i sorterad eller behandlad form, om det förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller exempelvis fossilt kol i avfall som bearbetats till pellets.”

4 Skatteverkets bedömning

Av kommentaren till 2 kap.4 a § LSE framgår att hushållsavfall är skattepliktigt även i sorterad eller behandlad form. Med hänvisning till detta förarbetsuttalande anser Skatteverket att mekanisk behandling i form av sortering och krossning inte medför att hushållsavfallet upphör att vara skattepliktigt. Energiskatt och koldioxidskatt ska således betalas för den del av RDF-bränslet som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken om avfallet förbrukas för uppvärmning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...