SKVs ställningstaganden

2007-07-16 Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil

Ämnesområde: Arbetsgivarområdet och Inkomstskatt – tjänst

Datum: 2007-07-16

Diarienummer: 131 453073-07/111

1 Sammanfattning

Om arbetsgivaren betalar den anställdes utgifter för trängselskatt avseende privata resor med förmånsbil uppkommer en skattepliktig förmån med motsvarande belopp. Detta gäller även för den trängselskatt som belöper på den anställdes resor till och från arbetet med förmånsbilen. Utgiften för trängselskatten ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag samt redovisas på kontrolluppgift.

2 Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 augusti 2007 införs trängselskatt inom Stockholmsområdet. Med anledning härav har Skatteverket fått en fråga angående vad som gäller när arbetsgivaren betalar utgifter för trängselskatt som uppkommit i samband med den anställdes privatkörning med förmånsbil.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

Enligt 12 kap. 27 § IL ska utgifter för arbetsresor med egen bil dras av om vissa förutsättningar som anges i nämnda lagrum är uppfyllda. Om dessa förutsättningar är uppfyllda medges avdrag med visst schablonbelopp och utöver detta belopp även för trängselskatt.

I prop. 2006/07:109 s. 26 anges att avdragsrätten för trängselskatt bör omfatta inte bara inkomstslaget näringsverksamhet utan även tjänsteresor och arbetsresor i inkomstslaget tjänst.

4 Skatteverkets bedömning

En förmånsbil kan användas såväl för resor i tjänsten som för privata resor. Med privata resor avses också resor mellan bostad och arbetsplats.

Av uttalandena i förarbetena framgår att avdrag för trängselskatt medges för resor med bil i tjänsten. Avdrag för trängselskatt i samband med arbetsresor med egen bil medges endast under förutsättning att den skattskyldige uppfyller de villkor som anges i lagtexten för rätt till bilavdrag.

Om arbetsgivaren betalar trängselskatt som avser förmånsbilens användning i tjänsten föranleder detta ingen förmånsbeskattning för den anställde eftersom trängselskatt är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Arbetsgivaren har rätt till avdrag för erlagd trängselskatt vid bilens användning för tjänstekörning.

Om arbetsgivaren betalar trängselskatt som avser förmånsbilens användning för den anställdes privata resor anses arbetsgivaren ha gjort utlägg för den anställdes privata kostnader. Utlägget för trängselskatten ska därför beskattas som en förmån utöver bilförmånsvärdet. Förmånsvärdet ska därvid beräknas såväl för den trängselskatt som avser förmånsbilens användning för arbetsresor som bilens användning för övriga privatresor. För arbetsgivaren gäller att dennes utlägg för trängselskatt för den anställdes räkning är avdragsgilla som lönekostnad.

Skatteverket har tidigare i en styrsignal publicerad 2005-04-12 (dnr. 130 182119-05/111) uttalat att bilförmånsvärdet inte bör påverkas om arbetsgivaren betalar trängselskatten i samband med resor med förmånsbilen. Denna styrsignal innebär således ett ändrat ställningstagande i förhållande till den tidigare styrsignalen. Det ändrade ställningstagandet är föranlett av att reglerna om avdragsrätt ändrats i samband med återinförandet av trängselskatten den 1 augusti 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...