SKVs ställningstaganden

2007-08-23 Trängselskatt – förmån och avdragsrätt

Ämnesområde: Arbetsgivarområdet och Inkomstskatt – tjänst

Datum: 2007-08-23

Diarienummer: 131 508454-07/111

OBS! Denna skrivelse har ersatts av en ny skrivelse daterad den 18 februari 2009, dnr 131 172662-09/111.

1 Sammanfattning

Om arbetsgivaren betalar utgifter för trängselskatt avseende förmånsbil ska denna betalning i första hand anses hänförlig till den anställdes tjänsteresor. Detta innebär att om den trängselskatt som belöper på tjänsteresorna uppgår till minst maxibeloppet 60 kr per dygn uppkommer ingen skattepliktig förmån även om arbetsgivaren betalat trängselskatt som avser den anställdes privata resor.

Om en person samma dygn företagit såväl tjänsteresor som privata resor med egen bil ska vid beräkning av avdrag betalningen för trängselskatt i första hand anses belöpa på tjänsteresor.

2 Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 augusti 2007 infördes trängselskatt för resor med bil inom Stockholmsområdet. Trängselskatten tas ut för resor som sker inom vissa tider. Avgiften varierar mellan 10–20 kr beroende på vid vilken tidpunkt passagen sker. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil uppgår till högst 60 kr.

Skatteverket har den 16 juli 2007 publicerat ett rättsligt ställningstagande med beteckningen Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil (dnr 131 453073-07/111). Av ställningstagandet framgår att förmånsbeskattning ska ske om arbetsgivaren betalar utgifter för trängselskatt som belöper på den anställdes privata resor med förmånsbilen. Fråga har uppkommit hur förmånen ska beräknas om den anställde under samma dygn använder förmånsbilen för såväl tjänsteresor som privata resor.

Fråga har även uppkommit om beräkning av avdrag för trängselskatt när den skattskyldige under samma dygn gjort såväl resor i tjänsten som privata resor med egen bil.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

Utgifter för trängselskatt som uppkommer vid tjänsteresa är avdragsgilla enligt bestämmelserna i 12 kap. IL (se prop. 2006/07:109 s. 26).

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Beräkning av förmån

Eftersom nivån på uttag av trängselskatt varierar beroende på tidpunkten för resan och den sammanlagda skatten per dygn är maximerad till 60 kr uppkommer problem vid beräkning av förmån när arbetsgivaren betalar trängselskatt för förmånsbil som under samma dygn används för både tjänsteresor och privata resor. Vilket förmånsvärde ska påföras om arbetsgivaren betalat maximibeloppet 60 kr avseende exempelvis 3 tjänsteresor (avgift 20 kr) och 2 privata resor (avgift 20 kr) med förmånsbil?

Ska förmånsvärdet beräknas till:

  1. Värdet av 2 privata resor enligt taxa för resa inom angiven tidpunkt (20 kr). Förmånsvärdet blir då (2 x 20 =) 40 kr.
  2. Proportionering av trängselskatten mellan tjänsteresor och privata resor vilket ger ett förmånsvärde på (2/5 av 60 =) 24 kr.
  3. Trängselskatten ska i första hand anses belöpa på körningen i tjänsten. Eftersom trängselskatten för körningen i tjänsten uppgår till (3 x 20 =) 60 kr uppkommer ingen skattepliktig förmån för den anställde.

I förarbetena till lagstiftningen (Prop. 2006/07:109) anges inte hur förmån eller avdrag ska beräknas när betalning av trängselskatt avser såväl resor i tjänsten som privata resor. I avsaknad av reglering på detta område får sådan fördelning ske i den för den skattskyldige förmånligaste ordningen. Detta innebär att beräkning av förmånen bör ske enligt alternativ c, dvs. att utgiften för trängselskatt i första hand anses hänförlig till de tjänsteresor som företagits under dygnet.

4.2 Beräkning av avdrag

Även när det gäller beräkning av avdrag för trängselskatt med egen bil kan det uppkomma problem för skattskyldiga som använder bilen för både tjänsteresor och privatresor under samma dygn. I förarbetena finns ingen uppgift om hur detta avdrag ska beräknas. Även i det här fallet får enligt Skatteverkets uppfattning avdraget beräknas enligt den för den skattskylige förmånligaste ordningen vilket innebär att betalningen för trängselskatten i första hand får anses hänförlig till körningen i tjänsten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...