SKVs ställningstaganden

2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi

Ämnesområde: Skattebetalning och Borgenärsområdet

Datum: 2007-09-28

Diarienummer: 131 580900-07/111

1 Sammanfattning

Enkla bolag och partrederier kan inte restföras, eftersom de inte är egna rättssubjekt och följaktligen inte heller är skattesubjekt. Om en representant har utsetts så är det i stället denne som vid bristande betalning ska restföras. Även övriga delägare kan restföras och detta utan lagligt hinder av att representanten redan är restförd.

2 Bakgrund och frågeställning

Enkla bolag och partrederier kan inte restföras, eftersom de inte är egna rättssubjekt och följaktligen inte heller är skattesubjekt. Frågan är då om den representant för dessa subjekt, som Skatteverket med stöd av 23 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483), (SBL), kan ha utsett, får restföras eller om restföring bara får ske av respektive delägare i bolaget eller partrederiet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 23 kap. 3 § SBL framgår att om en verksamhet bedrivs av ett enkelt bolag eller ett partrederi, får Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår tills vidare ska svara för redovisningen och betalningen av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som hänför sig till verksamheten och i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådan skatt. Ett sådant beslut innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter enligt denna lag i de fall den som ska svara för redovisningen och betalningen inte fullgör sina skyldigheter.

Att en sådan av Skatteverket utsedd representant för enkelt bolag eller partrederi likställs med skattskyldig framgår av 1 kap. 4 § tredje stycket 4 SBL.

4 Skatteverkets bedömning

Om Skatteverket beslutat utse en representant som ska svara för redovisning och betalning av bolagets eller rederiets skatt på sätt beskrivits ovan, så tilldelas för administrering av representantskapet den utsedde delägaren av Skatteverket ett särskilt registreringsnummer ur nummerserie 662, till vilket är kopplat ett särskilt skattekonto. Representanten kommer således att inneha två skattekonton, ett för egna skatter och ett annat för sådana skatter som hänför sig till den verksamhet som bedrivs i det enkla bolaget/rederiet.

Som framgår ovan är representanten att likställa med skattskyldig enligt SBL även för dessa senare skatter. Detta får anses innebära att Skatteverket med stöd av 20 kap. SBL kan lämna en fordran på obetalt underskott på det särskilda skattekontot till Kronofogdemyndigheten för indrivning mot representanten. Härvid är beslutet att överlämna den aktuella fordringen för indrivning att se som exekutionstitel.

Skulle representanten inte fullgöra sin skyldighet att redovisa och betala, kvarstår den grundläggande skyldigheten för respektive delägare att svara för de skatter som belöper på deras respektive del av bolagets/rederiets verksamhet (23 kap. 3 § andra stycket SBL). Den omständigheten att representanten redan må ha restförts för det underskott som eventuellt förelegat på hans särskilda representantkonto, hindrar således inte att Skatteverket, efter registrering av övriga delägare, gör också dessa var och en för sig ansvariga för den skatt som belöper på deras respektive del i bolagets/rederiets verksamhet, låt vara att en dylik dubbeldebitering av IT-tekniska skäl kan vara svår att åstadkomma rent praktiskt/tekniskt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%