SKVs ställningstaganden

2007-11-01 Avräkning enligt 16 kap. 9 § SBL. – En åtgärd som skattskyldig kan begära omprövning av/överklaga?

Ämnesområde: Skattebetalning och borgenärsområdet

Datum: 2007-11-01

Diarienummer: 131 641944-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverkets åtgärd att avräkna med stöd av 16 kap. 9 § SBL får sådan rättsverkan för den skattskyldige att denne har rätt att begära omprövning alternativt överklaga åtgärden.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur Skatteverket ska hantera eventuella invändningar från skattskyldig i samband med avstämning av skattekontot, när en avräkning med stöd av 16 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, skett mot tidigare restförda skatteskulder.

3 Gällande rätt m.m.

Skattekontot stäms av regelbundet (3 kap. 6 § SBL). Om det i samband med avstämning uppkommer ett periodöverskott på skattekontots SKV-del kommer detta överskott, med stöd av 16 kap. 9 § SBL, att sätta ned ett sedan tidigare restfört skattekontounderskott som finns bokfört på KFM-delen av kontot (restföringssaldot).

I förarbetena till SBL, prop. 1996/97:100, sägs på s. 321 att för att återbetalning ska kunna bli aktuell får kontot inte uppvisa något underskott från tidigare perioder. Avräkning kommer således, inom kontosystemet, att ske mot belopp som lämnats för indrivning. Endast ett eventuellt återstående överskott blir aktuellt för återbetalning med stöd av reglerna i 18 kap. 1 och 2 §§ SBL. I vissa fall kan det dock föreligga hinder mot återbetalning enligt vad som anges i 18 kap. 7 § SBL.

4 Skatteverkets bedömning

När en skattskyldig begär återbetalning av ett överskott på skattekontot ska verket pröva om förutsättningar finns att fatta beslut om återbetalning med stöd av 18 kap. 1 och 2 §§ SBL. Skattskyldig får med stöd av reglerna i 21 och 22 kap. SBL begära omprövning av alternativt överklaga Skatteverkets beslut i frågan.

Det förekommer dock att den skattskyldige, utan att begära återbetalning, ifrågasätter Skatteverkets rätt att vid avstämningen av skattekontot tillämpa avräkningsregeln i 16 kap. 9 § SBL. Ett exempel på en sådan situation är när ett periodöverskott kommit att avräknas mot ett restfört belopp som snart kommer att preskriberas, samtidigt som det finns en ny skatteskuld som ännu inte förfallit till betalning. För den skattskyldiges del vore det en fördel om periodöverskottet stod kvar på kontot (SKV-delen) och i stället avräknades mot den nya skatten. Fråga uppkommer då om skattskyldig kan få sådan avräkning prövad.

I 21 och 22 kap. SBL återfinns reglerna om omprövning respektive överklagande av Skatteverkets beslut fattade med stöd av SBL. Dessa regler är varken heltäckande eller uttömmande, vilket inte är unikt inom förvaltningsrätten. Praxis har därför kommit att spela en viktig och utfyllande roll för att bedöma vilka myndighetsbeslut som ska anses vara överklagbara. Av praxis går att utläsa att en förutsättning för överklagbarhet normalt anses vara att besluten har någon form av rättsverkan, negativ eller positiv, för den enskilde. Av praxis framgår emellertid att även myndighetsbeslut som saknar rättsverkningar är överklagbara nämligen om besluten på något sätt har faktiskt negativt påverkat någons personliga eller ekonomiska situation, se RÅ 2004 ref. 8 och RÅ 2007 ref. 7.

Den i detta dokument beskrivna situationen där skattskyldig ifrågasätter Skatteverkets rätt att tillämpa avräkningsregeln i 16 kap. 9 § SBL visar tydligt att verkets åtgärd att avräkna får rättsverkningar för den skattskyldige. Det är således Skatteverkets uppfattning att om en skattskyldig ifrågasätter verkets rätt att vid avstämningen av skattekontot tillämpa regeln i 16 kap. 9 § SBL, har denne rätt att föra talan mot beslutet genom att begära omprövning alternativt överklaga detsamma.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%