SKVs ställningstaganden

2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?

Ämnesområde: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2007-11-05

Diarienummer: 131 632949-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att de belopp som betalas vid skuldsanering i första hand ska anses utgöra amortering av skuldbeloppen.

Det innebär att ränteavdrag kan medges först sedan hela det ursprungliga kapitalbeloppet (skuldbeloppet utan räntebelopp) är betalat.

2 Bakgrund och frågeställning

Skuldsanering innebär att en person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder. Beslut om skuldsanering omfattar alla skulder som uppkommit före beslut om att inleda skuldsanering. Det innebär att i beslutade skuldsaneringsbelopp ingår både skuldbelopp och förfallen ränta.

Fråga har uppkommit om avdrag för ränta kan medges för belopp som ingår vid skuldsanering och som innan denna avsåg förfallen ränta.

Fråga har även ställts om hur denna ränta ska beräknas i fall det finns en avdragsrätt.

3 Gällande rätt m.m.

Möjligheten till skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen (SFS 2006:548). Denna lag har ersatt den tidigare skuldsaneringslagen (1994:334). Reformen innebär i huvudsak att förfarandereglerna ändras. Själva rekvisiten för skuldsanering ändras inte. Tidigare förarbeten och doktrin vad gäller de materiella bestämmelserna, ska därför fortfarande tillämpas.

Ett beslut om skuldsanering, som vunnit laga kraft, innebär att gäldenären, helt eller delvis, befrias från ansvar för betalning av de skulder som skuldsaneringen omfattar. Genom en beslutad avbetalningsplan blir gäldenären skyldig att, normalt under fem år, betala överenskomna belopp till borgenärerna. Av avbetalningsplanen framgår det hur mycket varje borgenär ska erhålla samt när och hur betalning ska ske. Beslutet om skuldsanering omfattar alla fordringar som uppkommit före beslut om att inleda skuldsanering.

Varken i lagtexten eller motiven anges om de belopp som betalas avseende skulder ska betraktas som betalning av kapital eller ränta. Inte heller i praxis finns någon vägledning hur dessa belopp ska betraktas.

I kommentaren till 2006 års skuldsaneringslag (2006:548) s. 169 skriver författarna Hellners och Mellqvist att ”I avsaknad av vägledande uttalande i förarbetena synes frågan vara överlämnad till parternas avgörande.....Enligt vår mening är det rimligaste att se betalningarna som amortering.”

4 Skatteverkets bedömning

Frågan om de belopp som betalas avseende skulder vid skuldsanering ska anses som betalning av kapital och ränta går att skattemässigt behandla på flera olika sätt.

  1. Avdragsrätten avgörs utifrån en proportionering i förhållande hur stor del av det ursprungliga skuldbeloppet som avsåg kapital respektive ränta.
  2. Hela det nedsatta skuldbeloppet avser ett kapitalbelopp och avdrag för ränta kan endast medges när hela skuldbeloppet avräknats.
  3. I enlighet med 9 kap. 5 § handelsbalken så anses först ränta betalad och sedan kapital. Detta skulle innebära att hela det upplupna räntebeloppet kan medges som avdrag under förutsättning att det totala skuldsaneringsbeloppet täcker detta.

I avsaknad av uttalande i lagtexten eller förarbeten och då inte heller frågan varit uppe för bedömning i Regeringsrätten anser Skatteverket att ledning för avgörande bl.a. får hämtas ur den lagtextkommentar som finns.

Hellners och Mellqvist anser att det rimligaste är att se betalningarna som amortering dvs. alternativ två i sammanställningen ovan.

Författarna påpekar även i sin kommentar att frågan om avdragsrätt för räntan för gäldenären har mindre betydelse. Detta eftersom den lägre skatt som avdragsrätten skulle innebära ökar hans möjlighet att betala borgenärerna och den ökade betalningsförmågan ska beaktas vid skuldsaneringen.

I den praktiska hanteringen av skuldsanering tas idag inte någon hänsyn till att gäldenären skulle kunna få avdrag för skuldränta. Det innebär att i de beslut som fattats avseende skuldsanering har den ökade betalningsförmågan inte vägts in.

Eftersom man vid hanteringen av skuldsaneringsärenden inte tar hänsyn till någon avdragsrätt så innebär ett ställningstagande som innebär ett synsätt enligt första eller tredje punkten ovan att i vissa fall skulle skuldsaneringsbesluten få räknas om. Skatteverket anser därför att det även av praktiska skäl talar för att betalningarna i första hand anses vara amortering.

Skatteverket gör därför samma bedömning som författarna till lagtextkommentaren att det rimligaste är att se betalningarna som amortering.

Skatteverket anser att de belopp som betalas vid skuldsanering i första hand ska anses utgöra amortering av skuldbeloppen.

Skatteverket anser därför att ränteavdrag kan medges först sedan hela det ursprungliga kapitalbeloppet (skuldbeloppet utan räntebelopp) är betalat.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%