SKVs ställningstaganden

2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?

Ämnesområde: Skattebetalning, Kapital och Internationell beskattning

Datum: 2007-11-07

Diarienummer: 131 603513-07/111

1 Sammanfattning

Om det för en utbetalare av aktieutdelning inte klart framgår av tillgängliga uppgifter att den utdelningsberättigade är skattskyldig till kupongskatt eller inkomstskatt, dvs. om han är begränsat eller obegränsat skattskyldig, så ska kupongskatt innehållas.

2 Bakgrund och frågeställning

Det förekommer att de uppgifter som den utdelningsberättigade själv lämnar är så ofullständiga, att utbetalare inte med ledning av dem kan avgöra om vederbörande är begränsat eller obegränsat skattskyldig. Fråga har uppkommit om utbetalare i denna situation ska göra avdrag för kupongskatt eller preliminär skatt.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 7 § första stycket kupongskattelagen (1970:624), KupL, ska en central värdepappersförvarare vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om ej av tillgänglig uppgift om den utdelningsberättigade framgår, att denna ej är skattskyldig.

Av 5 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, framgår vidare att preliminärskatteavdrag ska, om inte annat följer av 9 §, göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 8 eller 9 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Slutligen följer av punkten 2 i ovannämnda 9 § att skatteavdrag inte ska göras från ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige.

4 Skatteverkets bedömning

Av de ovannämnda lagrummen framgår att skatteavdrag enligt SBL ska göras såvida det inte klart utretts att mottagaren av utdelningen är begränsat skattskyldig, medan skatteavdrag enligt KupL motsatsvis ska göras såvida det inte klart utretts att mottagaren är obegränsat skattskyldig. Härav följer att om man inte med ledning av tillgängliga uppgifter klart kan utröna om den utdelningsberättigade är begränsat eller obegränsat skattskyldig, så ska skatteavdrag göras enligt såväl SBL som KupL, en kombination som självfallet inte är möjlig.

För att avgöra enligt vilken lag skatteavdrag ska göras vid en dylik lagkonflikt, får ledning hämtas ur förarbetena till respektive lag. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § 2 SBL som säger att skatteavdrag inte ska göras från ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige, motsvaras av 10 § femte stycket b (ursprungligen d) uppbördslagen (1953:272). I förarbetena till sistnämnda lagrum sägs på s. 110 i prop. 1990/91:5 följande: ”Vid remissbehandlingen har framförts att det kan uppstå problem att bedöma skattskyldigheten i samband med in- och utflyttning. Motsvarande fråga uppkommer idag vid utbetalning av utdelning när det gäller att avgöra huruvida kupongskatt skall tas ut eller ej.

– – –

I 7 § kupongskattelagen (1970:624) sägs att den som begär registrering av aktieinnehav skall lämna skriftlig uppgift till VPC om huruvida han är skattskyldig i Sverige för utdelningen eller inte. Vidare sägs att skriftlig anmälan utan dröjsmål skall göras om förhållande som har betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet till kupongskatt ändras samt att kupongskatt skall innehållas om det ej av tillgänglig uppgift framgår att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig till kupongskatt.”

I förarbetena till KupL sägs vidare på s. 44 i prop. 1970:134 följande: ”Huvudregeln bör således vara att VPC skall innehålla kupongskatt med 30 % av utdelningsbeloppet i varje särskilt fall, om det inte med hänsyn till föreliggande uppgift om den utdelningsberättigade framgår att skattskyldighet inte föreligger.”

Innebörden av de samstämmiga förarbetsuttalandena ovan är att en utbetalare av utdelning kan underlåta att innehålla kupongskatt bara i den situationen då det av uppgiften klart framgår att skattskyldighet till sådan skatt inte föreligger, dvs. då den utdelningsberättigade är obegränsat skattskyldig i Sverige. Härav följer att i alla övriga fall, dvs. bl.a. när ovisshet om vederbörandes skatterättsliga status föreligger, så ska kupongskatt innehållas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...