SKVs ställningstaganden

2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst

Ämnesområde: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2007-11-07

Diarienummer: 131 663007-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser inte att upplåtelseformen hästleasing i sig uppfyller näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Leasetagare, som är fysisk person, bedöms efter samma grund som om hästen innehas med äganderätt. Leasing av del av häst jämförs i detta sammanhang med innehav av hel häst.

Detta innebär att om näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket IL är uppfyllda sker beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, i annat fall sker den löpande beskattningen i inkomstslaget tjänst (hobby).

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit angående beskattningskonsekvenser för fysiska personer av så kallad hästleasing varmed, i detta sammanhang, avses hyra av tävlingshäst inom trav- och galoppsport. Leasingavgiften (hyran) erläggs normalt som en procentandel av intjänade pengar. En första förhöjd hyra, kontantersättning, kan även förekomma.

Påverkar upplåtelseformen leasing av tävlingshäst bedömningen av om den av leasetagaren bedrivna verksamheten ska anses utgöra näringsverksamhet eller inte?

3 Gällande rätt m.m.

IL saknar särreglering vad gäller vilket inkomstslag ett leasingobjekt ska hänföras till för fysiska personer.

Vad som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet regleras i 13 kap. 1 § IL. Där anges att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Förvärvsverksamhet

Lagrummet anger att det ska vara fråga om en förvärvsverksamhet för att det ska vara en näringsverksamhet. Det innebär att verksamheten måste bedrivas med ett förvärvssyfte. Syftet ska vara att verksamheten ska ge ett ekonomiskt utbyte d.v.s. ett vinstsyfte ska finnas.

Med vinstsyfte avses att verksamheten har en sådan inriktning och bedrivs på ett sådant sätt att den ur en objektiv synvinkel kan antas komma att gå med överskott.

Yrkesmässigt och självständigt

Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet och med varaktighet samt ha viss omfattning. Begreppet yrkesmässighet är den skatterättsliga gränsdragningen mot inkomstslaget kapital.

Avkastning av egendom som inte är tillgångar i en näringsverksamhet beskattas i regel i inkomstslaget kapital.

Genom kravet på självständighet, dvs. gränsdragningen mot inkomstslaget tjänst, är bl.a. antalet uppdragsgivare och det ekonomiska risktagandet sådana faktorer som kan vara avgörande för bedömningen.

En verksamhet som inte är självständig beskattas i inkomstslaget tjänst. Detsamma gäller en självständig verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte (hobby).

4 Skatteverkets bedömning

Att en tävlingshäst upplåts genom ett leasingavtal där leasingavgiften bestäms till en procentandel av insprungna pengar påverkar, enligt Skatteverkets uppfattning, inte i sig bedömningen av i vilket inkomstslag leasetagarens verksamhet ska beskattas.

Leasetagare av tävlingshäst ska enligt Skatteverkets uppfattning bedömas på samma sätt som om tävlingshästen innehas med äganderätt enligt gällande praxis avseende tävlingshästar. I detta sammanhang ska leasetagare som hyr andel i en häst bedömas på samma sätt som om hel häst hyrs.

Detta innebär att om näringskriterierna enligt 13 kap. 1 § första stycket IL är uppfyllda sker beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, i annat fall sker den löpande beskattningen i inkomstslaget tjänst (hobby).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%