SKVs ställningstaganden

2007-11-19 Sammanställning nr 4 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Ämnesområde: Mervärdesskatt

Datum: 2007-11-19

Diarienummer: 131 691305-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverket har tidigare i tre skrivelser 2007-06-26, dnr 131 409261-07/111, 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111 och 2007-06-26, dnr 131 409443-07/111 redogjort för sin syn på ett antal frågor som har kommit in till Skatteverket i anledning av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

Skatteverket har nu tagit ställning till frågor om montering/installation av egentillverkade varor samt reparation av hissar.

Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggnings-arbeten, bygg-installationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska vara densamma som enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 2002. En ändrad tolkning av vilka aktiviteter som ingår i avdelning F Byggverksamhet i SNI 2002 innebär också en ändring av vilka tjänster som omfattas av bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML.

Sedan Skatteverket i skrivelse 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111 redogjorde för sin syn på ett antal frågor om vilka tjänster som omfattas av reglerna har en del av uppslagstexterna i SNI 2002 ändrats. Detta har medfört att några av de svar som lämnats i skrivelsen blivit inaktuella. Skatteverkets ställningstaganden avseende reparation av hissar, se avsnitt 4.3, innebär delvis en ändring i förhållande till den syn som Skatteverket tidigare gett uttryck för.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 juli 2007 infördes nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

De nya reglerna föranleder fortsatt många frågor till Skatteverket. Ett antal frågor avser montering/installation av egentillverkade varor.

Exempel på vilka aktiviteter som ska hänföras till avdelning F Byggverksamhet i SNI 2002 framgår av uppslagstexterna till respektive detaljgrupp. Dessa uppslagstexter finns tillgängliga i Statistiska Centralbyråns (SCB) sökfunktion för SNI på www.foretagsregistret.scb.se/sni/. Uppgifterna uppdateras löpande av SCB. SCB har under augusti 2007 lagt in en ny uppslagstext avseende reparation av egeninstallerade hissar och rulltrappor under kod 45310. Vidare har uppslagstexten ”hissar, reparation” under SNI-kod 29220 ändrats till ”Hissar, ej egeninstallerade, reparation av”. I anledning härav har fråga ånyo uppkommit om tjänst som innefattar reparation av hissar omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

Samtliga tjänster avser fastighet som är belägen i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

 1. en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller
 2. en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

De i 1 kap. 2 § andra stycket ML angivna tjänsterna är

 1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till
  1. mark- och grundarbeten
  2. bygg- och anläggningsarbeten,
  3. bygginstallationer,
  4. slutbehandling av byggnader, eller
  5. uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
 2. byggstädning, och
 3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för klassificering av produktionsenheter – företag, arbetsställen etc. – till näringsgrenar/branscher.

I gällande SNI; SNI 2002, finns en uppräkning av aktiviteter som är hänförliga till ”byggverksamhet” (avdelning F, huvudgrupp 45). Med byggverksamhet avses mark- och grund-arbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slut-behandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggnings-maskiner med förare. Dessa grupper är i sin tur indelade i olika under- och detaljgrupper.

Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggnings-arbeten, bygg-installationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare i ML ska vara densamma som enligt SNI 2002. SNI ska alltså inte enbart vara vägledande (se Prop. 2005/06:130, se 41).

I 5 kap. 4, 7 och 8 §§ ML finns bestämmelser om omsättningsland för tjänsterna. En grundläggande förutsättning för mervärdesbeskattning i Sverige och för att reglerna om omvänd skattskyldighet ska bli tillämpliga är att omsättningen sker i landet.

4 Skatteverkets bedömning

4.1. Montering/installation av egentillverkade varor

Fråga:

I Skatteverkets skrivelse 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111, behandlas i fråga 4 tillverkning och montering av stålhallar. Av svaret framgår att de nya reglerna om omvänd skattskyldighet inte blir tillämpliga i de fall då ett företag tillverkar och monterar stommar till stålhallar. Vad gäller beträffande montering/installation av andra egentillverkade varor?

Svar:

Montering eller installation av egentillverkade varor ingår inte i huvudgrupp 45 i SNI 2002. Som exempel kan nämnas att inmontering och installation av egentillverkade monteringsfärdiga trähus ingår i kod 20301, att installation (uppförande) av egentillverkade monteringsfärdiga betongbyggnader ingår i kod 26619 samt att montering på plats av egentillverkade byggnadssnickerier såsom fönster, dörrar, räcken och takbjälkar ingår i kod 20302. Enligt uppgift från SCB ska all montering, uppsättning eller installation av egentillverkade varor hänföras till samma kod som tillverkningen av varan.

Skatteverket tolkar 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML och SNI 2002 så att montering och installation av vara som säljs i samband med varan och av det företag som har tillverkat varan inte utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och därmed inte omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Om ett företag i samband med montering eller installation av egentillverkad vara även utför andra tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning kan dock bedömningen bli en annan.

4.2. Installation av både egentillverkade och köpta varor

Fråga:

Vi tillverkar och säljer fönster och utför även installation av nya fönster åt olika kunder. Ett byggföretag utför en större renovering av ett flerbostadshus. Vi kommer att leverera de nya fönster som ska sättas in i byggnaden samt installera dessa. Några av dessa fönster kommer vi att tillverka själva, men vi kommer också att köpa fönster från andra tillverkare. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på hela eller delar av vårt tillhandahållande till byggföretaget?

Svar:

Montering av egentillverkade fönster utgör inte byggverksamhet enligt SNI 2002. Ett sådant tillhandahållande omfattas därför inte av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Enligt Skatteverkets uppfattning utgör ert tillhandahållande en enda tjänst avseende installation av fönster som inte ska delas upp. Om tjänsten till övervägande del avser fönster som ni har köpt från andra tillverkare bör, enligt Skatteverkets uppfattning, omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på hela tillhandahållandet. Om tjänsten till övervägande del avser egentillverkade fönster kommer tillhandahållandet däremot inte att omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

4.3. Reparation av hissar

Fråga:

Vi utför installationer samt reparationer av hissar. Vi säljer inte hissar. I de fall vi utför installationer av nya hissar levereras hissarna av ett annat företag. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på våra tillhandahållanden när vår kund är ett byggföretag?

Svar:

Installation av hissar omfattas av kod 45310 som ingår i avdelning F Byggverksamhet i SNI 2002. Omvänd skattskyldighet ska gälla för mervärdesskatten på installationer av hissar när er kund är ett byggföretag.

Reparation och underhåll av hissar omfattas däremot normalt inte av kod 45310 utan av kod 29220. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML blir därför normalt inte tillämplig på sådana tillhandahållanden. SCB har dock under augusti 2007 lagt in en ny uppslagstext avseende reparation av egeninstallerade hissar och rulltrappor under kod 45310. Vidare har uppslagstexten ”hissar, reparation” under SNI-kod 29220 ändrats till ”Hissar, ej egeninstallerade, reparation av”. Reparation av egeninstallerade hissar utgör således byggverksamhet enligt SNI 2002. Detta innebär att omvänd skattskyldighet ska gälla när ni reparerar hissar som ni själva har installerat om tjänsten utförs åt ett byggföretag.

Upplysningsvis kan nämnas att om ett företag tillverkar hissar och dessa installeras av ett annat företag, men det företag som tillverkat hissarna vid ett senare tillfälle utför reparation av hissarna, omfattas reparationen av SNI-kod 29220. Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn blir därmed inte tillämpliga på hisstillverkarens tillhandahållande av reparationstjänsten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%