SKVs ställningstaganden

2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige

Ämnesområde: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2007-11-23

Diarienummer: 131 674273-07/111

1 Sammanfattning

För att skattskyldighet enligt 3 kap. 18 § punkt 7 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska föreligga när en begränsat skattskyldig person avyttrar aktier i ett bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige krävs att aktiebolaget är svenskt, dvs. att det är fråga om privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § första stycket IL.

Skattskyldighet föreligger därför inte i det aktuella fallet då bostadsaktiebolaget är utländskt.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett norskt aktiebolag avser att uppföra flerfamiljshus i Sverige där lägenheterna ska upplåtas med nyttjanderätt till aktieägarna för fritidsboende.

Fråga har uppkommit om skattskyldighet i Sverige föreligger när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i bostadsaktiebolaget.

En sådan kapitalvinst beräknas enligt bestämmelserna i 46 kap. IL. Av 2 kap. 17 § andra stycket IL framgår att vid tillämpning av 46 kap. IL ska motsvarande utländsk juridisk person inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vara ett privatbostadsföretag.

Frågan som ställts är om ändringen i 2 kap. 17 § andra stycket IL påverkar skattskyldigheten i Sverige enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, dvs. om aktier i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige kan anses som ”privatbostadsrätt” enligt sistnämnda bestämmelse.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, beskattas en begränsat skattskyldig person i ”inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige”.

Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad (2 kap. 18 § IL).

Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet

  1. till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller
  2. uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget (2 kap. 17 § första stycket IL).

Av andra stycket i sistnämnda lagrum framgår att med privatbostadsföretag avses vid tillämpningen av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländska juridiska personer som hör hemma i en stat inom EES.

4 Skatteverkets bedömning

Kapitalvinstbeskattning av privatbostad utomlands genom aktieinnehav har fr.o.m. den 1 februari 2007 ändrats från att tidigare ha skett enligt reglerna för avyttring av delägarrätter i 48 kap. IL till att avse avyttring av privatbostadsrätt vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL. De nya reglerna ska tillämpas på avyttringar som skett under tiden 1 januari 2006 – 31 januari 2007 om den skattskyldige begär det.

I 2 kap. 17 § andra stycket IL anges att med privatbostadsföretag avses vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avsikten är att även utomlands belägna ursprungs- och ersättningsbostäder i form av privatbostad genom aktieinnehav ska kunna omfattas av uppskovssystemet och att vinsten på sådana utländska privatbostadsrätter ska beräknas på det sätt som anges i 46 kapitlet. IL (prop. 2006/07:19 s. 35, 42 och 52).

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket IL hänvisar endast till 46 och 47 kapitlet IL – inte till 3 kap. 18 § punkt 7 IL. Ändringen syftar alltså inte till någon ändring av skattskyldigheten i sig. Begränsat skattskyldiga är därför fortsatt bara skattskyldiga för sådana andelar i svenska privatbostadsföretag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%