SKVs ställningstaganden

2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)

Ämnesområde: Inkomstskatt näring och kapital

Datum: 2007-11-26

Dirarienummer: 131 694350-07/111

1 Sammanfattning

Två eller flera fysiska personer äger indirekt genom var sitt fåmansföretag gemensamt del i andra fåmansföretag. De är verksamma i de indirekt ägda företagen, men endast i ett vardera. Vid tillämpning av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelag (1999:1229), IL, medför sådan företagsstruktur att sådana särskilda skäl som avses i bestämmelsen föreligger. Även om ett utomstående ägande skulle föreligga så ska andelarna i delägarnas direkt ägda fåmansföretag anses vara kvalificerade.

2 Bakgrund och frågeställning

Två personer äger indirekt genom var sitt fåmansföretag del i två andra fåmansföretag i vilka de endast är verksamma i ett vardera. Kan vid tillämpning av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL ett sådant ägande innebära att särskilda skäl anses föreligga?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL gäller att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om utomstående äger del i fåmansföretaget omfattas således, förutom den som direkt äger andel i fåmansföretaget, även ägarkretsen i ett annat företag som äger del i fåmansföretaget.

I 57 kap. 5 § andra stycket IL anges att med företag avses det företag i vilket den skattskyldige eller någon närstående till honom varit verksam i betydande omfattning.

I 57 kap. 5 § tredje stycket IL definieras vad som avses med utomstående delägare. Av bestämmelsen framgår att fysisk person inte är utomstående om denne

  1. äger kvalificerad andel i företaget,
  2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller
  3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1989/90:110, s. 704) anges att exempel på sådana särskilda skäl kan vara inbördes avtal som reglerar fördelningen av resultatet, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv.

Regeringsrätten har i RÅ 1999 ref. 28 tagit ställning till om särskilda skäl förelåg i ett fall där två fåmansföretag ägdes av ett antal delägare på sätt att s.k. korsvist ägande förelåg. Delägarna var i samma proportioner delägare i de två företagen. En av delägarna var verksam i betydande omfattning i båda företagen medan övriga delägare var verksamma i sådan omfattning i endast ettdera av företagen. De passiva delägarnas andel i företagen var av betydande omfattning. Regeringsrätten fann att ägarförhållandena i företagen var sådana att uttag i form av utdelning inte motverkades av det förhållandet att utomstående i betydande omfattning ägde del i företagen. Särskilda skäl ansågs därför föreligga att tillämpa bestämmelserna om fördelning av utdelning mellan inkomst av kapital och inkomst av tjänst vad gäller ägarna av kvalificerade andelar i respektive företag.

4 Skatteverkets bedömning

Liknande äganden som det som tas upp i frågan kan åstadkommas genom olika företagsstrukturer. Nedan åskådliggörs en enkel och inte ovanlig struktur.

Följande bedömning görs utifrån ovan exemplifierade företagsstruktur.

Frågan är om personen A:s andelar i A Holding inte ska anses kvalificerade på grund av utomståenderegeln. För att bedöma om särskilda skäl föreligger vid indirekt ägande förutsätts därför att personen B är utomstående delägare i förhållande till personen A. I detta sammanhang tas emellertid inte ställning till om B verkligen är att anse som utomstående delägare.

En andel som är kvalificerad på grund av att den skattskyldige varit verksam i ett indirekt ägt fåmansföretag omfattas av utomståenderegeln (Regeringsrätten dom den 11 januari 2007 mål nr. 2228-06).

Det företag i vilket B som utomstående ska äga del är D AB, i vilket företag A varit verksam i betydande omfattning.

Av bestämmelsen i 57 kap. 5 § IL framgår att andelar i ett fåmansföretag trots att utomstående äger del i företaget ska anses kvalificerade om det finns särskilda skäl.

Av förarbetena, prop. 1989/90:110 s. 468 och 704, framgår att motiven för utomståenderegeln är att om utomstående äger andelar i betydande omfattning i företaget får dessa så stor del av avkastningen att uttag i form av utdelning eller kapitalvinst jämfört med lön inte innebär någon skattemässig fördel för ägare av kvalificerade andelar. Korsvist ägande anges i förarbetena som exempel på sådant särskilt skäl för att utomståenderegeln inte ska tillämpas. Vid korsvisa äganden motverkar inte det utomstående ägandet fördelen med uttag i form av utdelning eller kapitalvinst, jfr. RÅ 1999 ref. 28.

Både A och B är verksamma i gemensamt indirekt ägda företag. Skatteverket är av den uppfattningen att, i nu aktuellt fall, annan bedömning än den som Regeringsrätten gav uttryck för i RÅ 1999 ref. 28 inte ska göras av den anledningen att den skattskyldige, A, och den person som anses vara utomstående delägare, B, äger indirekt del i det företag i vilket den skattskyldige är verksam i betydande omfattning.

B som kommer att erhålla del av avkastningen i D AB är i och för sig inte verksam i detta företag men verksam inom annat företag inom företagsgruppen i vilket företag A erhåller del av avkastningen. Enligt Skatteverkets uppfattning innebär därför ägarförhållandena i D AB att uttag i form av utdelning därför inte motverkas av det förhållandet att B som utomstående äger del i företaget.

Med anledning härav är det Skatteverkets bedömning att sådana särskilda skäl som avses i 57 kap. 5 § IL föreligger, varför A:s andelar i A Holding ska anses kvalificerade trots ett utomstående ägande i D AB. Även B:s andelar i B Holding anses som kvalificerade eftersom denne är verksam i C AB och då A inte kan anses vara utomstående delägare i förhållande till honom.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%