SKVs ställningstaganden

2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva

Ämnesområde: Näringsverksamhet

Datum: 2007-11-27

Diarienummer: 131 684677-07/111

1 Sammanfattning

Avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid vid representationstillfället. Har representationen omfattat exempelvis både lunch och middag vid ett och samma representationstillfälle tillämpas avdragsramen för varje person och måltid.

Avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig. Om affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar anses varje dag vara ett särskilt representationstillfälle.

Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.

Avdragsramen för reklamgåva är 180 kronor.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 90 kronor för representationsmåltid ska tillämpas. Kan den, för en och samma person, tillämpas endast en gång eller flera gånger vid ett och samma representationstillfälle?

Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 180 kronor för kringkostnader ska tillämpas. Vad menas med ett representationstillfälle?

Fråga har också uppkommit hur avdragsramarna ska tillämpas då flera företag representerar samtidigt mot samma personer i ett samarrangemang.

Slutligen har fråga uppkommit hur stor avdragsramen är för reklamgåva.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får avdraget för utgifter för lunch, middag eller supé inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5 punkt 2.1 anges en avdragsram för kringkostnader på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person. Vidare anges att avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig.

I ovanstående allmänna råd punkt 5.1 och punkt 5.2 behandlas reklamgåvor respektive representationsgåvor. För reklamgåva anges ingen avdragsram, endast att gåvan ska vara av förhållandevis obetydligt värde. För representationsgåva anges en avdragsram på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person.

Ovanstående tillägg för mervärdesskatt gäller till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Representation

Det är oklart hur 16 kap. 2 § sista meningen IL ska tolkas då affärsförhandlingar sträcker sig över flera måltider. Enligt Skatteverkets uppfattning ska lagtexten tolkas på sådant sätt att avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid. Avdragsramen tillämpas därför, för en och samma person, för varje måltid vid ett och samma representationstillfälle.

Skatteverket anser att varje dag utgör ett särskilt representationstillfälle då affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar. Detta innebär att avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor tillämpas, för en och samma person, varje dag representationen pågår.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska bestämmelsen i 16 kap. 2 § IL tillämpas för var och en som representerar. Bestämmelserna i IL gäller nämligen för varje skattskyldig. Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas därför avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.

4.2 Reklamgåvor

Reklamgåvor ska vara av förhållandevis obetydligt värde. Enligt Skatteverkets uppfattning bör avdragsramen för reklamgåva uppgå till samma belopp som för representationsgåva, dvs. 180 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%