SKVs ställningstaganden

2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit

Område: Arbetsgivarområdet

Datum: 2008-03-05

Dnr/målnr/löpnr: 131 130127-08/111

1 Sammanfattning

Om lön eller annan ersättning för arbete betalas ut till ett dödsbo efter en anställd som avlidit ska arbetsgivaravgifter betalas enligt vanliga regler under dödsfallsåret. Om arbetsersättningar betalas ut påföljande eller senare år ska arbetsgivaravgifter inte betalas.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågor har väckts om vad som gäller för arbetsgivaravgifterna när en anställd har avlidit under pågående anställning. Det gäller såväl för den slutlön som betalas ut i nära anslutning till dödsfallet som ersättningar som betalas ut sedan lång tid förflutit från tidpunkten för dödsfallet. Det är inte helt ovanligt att en arbetsgivare för personer som avlidit i slutet av ett år betalar ut slutlönen i början av det nästföljande året. Det kan också inträffa att ersättningar för en viss persons prestationer utbetalas flera år efter att personen avlidit, t.ex. ersättningar av upphovsrättslig karaktär eller bonusersättningar och liknande.

3 Gällande rätt m.m.

Den som ger ut ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter enligt reglerna i 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980, SAL). Socialavgifternas funktion är att finansiera socialförsäkringen och socialavgifter ska i princip bara betalas på ersättningar som ger rätt till förmåner från socialförsäkringen. Arbetsgivaravgifter ska därför inte betalas på ersättningar till en juridisk person.

I 2 kap. SAL finns ingen uttrycklig bestämmelse om arbetsgivaravgifter för betalningsmottagare som avlidit. Beträffande socialavgifter som betalas i form av egenavgifter sägs det i 3 kap. 12 § SAL att avgiftsunderlag för egenavgifter inte ska fastställas om den avgiftsskyldige avlidit under året före taxeringsåret. Pensionsgrundande inkomst (PGI) ska med ett undantag inte beräknas för det år den försäkrade avlidit. Undantaget avser det fall då den försäkrade begärt överföring av pensionsrätt för premiepension till sin make. I sådant fall ska PGI beräknas även för dödsfallsåret. Dessa bestämmelser finns i 2 kap. 2 §2 st . lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

I inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns i 4 kap. 1 §2 st . en bestämmelse som anger att under dödsåret beskattas dödsboet efter samma regler som skulle ha gällt för den avlidne.

4 Skatteverkets bedömning

Arbetsgivaravgifter är en form av socialavgifter och har till syfte att finansiera socialförsäkringen, jfr 1 kap. 1 § SAL. I samband med tillkomsten av SAL ville man förtydliga sambandet mellan avgifter och förmåner från socialförsäkringen, se t.ex. prop. 2000/01:8 s. 70. Eftersom inkomster som uppbärs under dödsfallsåret i visst fall kan vara underlag för PGI och eftersom det i SAL inte finns motsvarande undantag som för egenavgifterna ska därför arbetsgivaravgifter betalas på de arbetsersättningar som ges ut till dödsboet efter en anställd som avlidit under året. Det gäller ersättningar som betalas före årets utgång. Även bestämmelsen i 4 kap. 1 § IL talar för denna tolkning av avgiftsreglerna.

Ersättningar som betalas ut ett senare år till dödsboet behandlas på samma sätt som övriga arbetsersättningar till en juridisk person och innebär att arbetsgivaravgifter inte ska betalas.

I detta sammanhang kan erinras om att skyldigheten att göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift kvarstår även för arbetsersättningar som betalas ut till dödsboet efter den avlidne.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...