SKVs ställningstaganden

2008-04-09 Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier

Område: Inkomstskatt – Näring, Redovisning

Datum: 2008-04-09

Dnr/målnr/löpnr: 131 201330-08/111

1 Sammanfattning

Det är Skatteverkets bedömning att utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier ska redovisas i balansräkningen som en tillgång som inte får skrivas av, även om detta inte uttryckligen framgår av Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Efter färdigställandet ska utgifterna redovisas som maskiner och inventarier, varefter avskrivning kan göras såväl i redovisningen som vid beskattningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett företag, som upprättar förenklat årsbokslut, har haft utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier. Fråga är om hur dessa ska redovisas och vad som gäller vid beskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Redovisningen

Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Kapitel 6 i BFNAR 2006:1 innehåller regler om balansräkningen. Av punkt 6.29 framgår att maskiner och inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats till företaget eller, om de är egentillverkade, när de har färdigställts.

Det framgår dock inte av Bokföringsnämndens Vägledning hur utgifter för egentillverkade maskiner och inventarier, som är påbörjade men inte färdigställda vid räkenskapsårets utgång, ska behandlas i redovisningen. Av punkt 6.24 framgår dock att en påbörjad men ej färdigställd egentillverkad byggnad eller markanläggning ska tas upp i balansräkningen till nedlagda utgifter. I kommentaren till punkt 6.24 framgår att avskrivning av en ej färdigställd egentillverkad byggnad eller markanläggning inte får göras förrän objektet är färdigställt. När objektet är färdigställt flyttas det (genom omkontering) till byggnad respektive markanläggning.

Enligt punkt 6.30 behöver anskaffningsvärdet för en maskin eller en inventarie som har ett värde som uppgår till högst 5 000 kr inte tas upp i balansräkningen utan får kostnadsföras direkt. Detta undantag ska motsvara vad man skattemässigt kan få omedelbart avdrag för.

Värdet av eget och anställdas arbete ska inte tas med i anskaffningsvärdet (punkt 6.32).

Vid egentillverkning av en maskin eller en inventarie är anskaffningsvärdet utgiften för material plus andra utgifter som ingår i fakturabeloppet och kan hänföras direkt till tillgången. Externa utgifter som inte ingår i fakturabeloppet men som kan hänföras direkt till tillgången ska räknas in om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr per maskin eller inventarie. (punkt 6.34)

3.2 Beskattningen

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 §3 st . inkomstskattelagen, IL).

I 18 kap. IL finns det skattemässiga särregler för inventarier. Utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL).

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, avses med anskaffningsvärde det värde som följer av god redovisningssed (18 kap. 7 §2 st . IL).

I RÅ 1978 Aa 149 prövades frågan om vid vilken tidpunkt kostnaden för anskaffande av inventarier kunde börja avskrivas i skattehänseende. Inventarierna hade levererats före räkenskapsårets utgång, men inmonteringen var inte färdig. Av rättsfallet framgår att den omständigheten att monteringen av utrustningen inte var fullgjord ej hindrar att avdrag får göras för avskrivning av utrustningen.

Frågan om när skattemässig avskrivning kan påbörjas av egentillverkade inventarier torde dock inte ha prövats i rättspraxis.

4 Skatteverkets bedömning

Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga regler som behandlar redovisningen av egentillverkade maskiner och inventarier som är påbörjade men inte färdigställda på balansdagen.

I inledningen till Bokföringsnämndens Vägledning anges: ”Om en fråga inte är reglerad i det allmänna rådet eller i sådan normgivning som hänvisar till det allmänna rådet ska företaget söka vägledning i de principer som det allmänna rådet ger uttryck för.”

Enligt Skatteverkets bedömning bör, när det gäller redovisning av påbörjade men inte färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier, vägledning kunna sökas i den redovisningsmetod som gäller för egentillverkade byggnader och markanläggningar. Utgifterna ska därför i bokslutet tas upp på ett särskilt konto som en tillgång som inte får skrivas av, för att sedan efter färdigställandet flyttas genom omkontering till maskiner och inventarier. Avskrivning får inte göras förrän objekten är färdigställda.

I RÅ 1978 Aa 149 fick skattemässiga värdeminskningsavdrag påbörjas när inventarierna hade levererats till företaget. Motsvarande synsätt i fråga om egentillverkade maskiner och inventarier får, enligt Skatteverkets mening, anses vara att avdrag för värdeminskning kan påbörjas först sedan tillgångarna har färdigställts.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...