SKVs ställningstaganden

2008-04-16 Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde

Datum: 2008-04-16

Område: Inkomstskatt – Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr: 131 224890-08/111

1 Sammanfattning

Det är Skatteverkets bedömning att ställningstagandet 2005-03-03 (dnr 130 133554-05/111), Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt, även är tillämpligt avseende företag som upprättar förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen. Det innebär att omedelbart avdrag får göras för inventarier vars anskaffningsvärde uppgår till högst 5 000 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av eller återbetalas enligt mervärdesskattelagen.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i ett ställningstagande 2005-03-03, Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt, ansett att till beloppsgränserna för omedelbart avdrag får läggas mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av eller återbetalas enligt mervärdesskattelagen (ML). Fråga har nu uppkommit om detta ställningstagande även är tillämpligt avseende ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (BFL). Frågan har sin grund i att Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, tycks begränsa värdet till högst 5 000 kr när det gäller möjligheten att omedelbart kostnadsföra anskaffningsutgiften för en maskin eller en inventarie.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Redovisningen

Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § BFL ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Kapitel 6 i BFNAR 2006:1 innehåller regler om balansräkningen. Enligt punkt 6.30 behöver anskaffningsvärdet för en maskin eller en inventarie, som har ett värde som uppgår till högst 5 000 kr, inte tas upp i balansräkningen utan får redovisas som kostnad i sin helhet samma år som den förvärvas. Av kommentaren till punkt 6.30 framgår att detta undantag ska motsvara vad man skattemässigt kan få omedelbart avdrag för. Vidare framgår att för anskaffningar bestående av flera inventarier bör prövningen avse inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde om inventarierna har ett naturligt samband. Motsvarande gäller anskaffningar som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.

Hur anskaffningsvärdet för maskiner och inventarier ska beräknas regleras i punkt 6.32–6.36. Av punkt 6.33 framgår bl.a. att vid köp av en maskin eller en inventarie är anskaffningsvärdet inköpspriset plus andra utgifter som ingår i fakturabeloppet och som kan hänföras till tillgången.

3.2 Beskattningen

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 §3 st . inkomstskattelagen, IL).

I 18 kap. IL finns det skattemässiga särregler för inventarier. Huvudregeln är att utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL). För bl.a. inventarier som är av mindre värde får hela utgiften dras av omedelbart, med undantag för vissa rättigheter m.m. (18 kap. 4 § IL).

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, avses med anskaffningsvärde det värde som följer av god redovisningssed (18 kap. 7 §2 st . IL).

I Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde (SKV A 2007:2) att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering anges bl.a. att för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen bör som inventarier av mindre värde normalt räknas ett inventarium vars anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 5 000 kr. Vid bedömningen av vad som bör anses vara inventarier av mindre värde bör vidare gälla att en omedelbar kostnadsföring av anskaffningsutgiften ska vara förenlig med god redovisningssed.

Av det allmänna rådet framgår vidare att för anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning bör bedömningen av vad som ska räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.

I Skatteverkets ställningstagande 2005-03-03 (dnr 130 133554-05/111), Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt, har frågan behandlats hur beloppsgränserna för omedelbart avdrag ska uppfattas när mervärdesskatt inte dras av eller återbetalas enligt ML. Skatteverket har gjort bedömningen att beloppsgränserna för inventarier av mindre värde i det allmänna rådet (dåvarande RSV 2003:9) bör uppfattas som att omedelbart avdrag får göras med högst de angivna beloppen med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. ML eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

4 Skatteverkets bedömning

I ställningstagandet 2005-03-03, Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt, har Skatteverket gjort bedömningen att till beloppsgränserna för inventarier av mindre värde får läggas mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av eller återbetalas.

I Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde (SKV A 2007:2) att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering finns det en begränsning vid bedömningen av vad som bör anses vara inventarier av mindre värde, nämligen att en omedelbar kostnadsföring av anskaffningsutgiften ska vara förenlig med god redovisningssed.

Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, tar inte upp frågan om den mervärdesskatt, som inte ska dras av eller återbetalas, får läggas till beloppsgränsen på 5 000 kr i punkt 6.30. I kommentaren till punkten anges dock att beloppet ska motsvara vad man skattemässigt kan få omedelbart avdrag för.

I inledningen till Bokföringsnämndens Vägledning anges: ”En utgångspunkt i vägledningen är att reglerna ska vara så enkla som möjligt men ändå motsvara de krav som bör ställas på redovisningen i en enskild näringsverksamhet av mindre omfattning. I detta ligger en strävan att det bokföringsmässiga resultatet så långt som möjligt skall överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på. ... Om en fråga inte är reglerad i det allmänna rådet eller i sådan normgivning som hänvisar till det allmänna rådet ska företaget söka vägledning i de principer som det allmänna rådet ger uttryck för.”

Även om det inte uttryckligen framgår av BFNAR 2006:1, är det Skatteverkets uppfattning att beloppsgränsen i punkt 6.30 innebär att en maskin eller en inventarie inte behöver tas upp i balansräkningen om anskaffningsvärdet uppgår till högst 5 000 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av eller återbetalas enligt ML.

Skatteverkets uppfattning medför att ställningstagandet 2005-03-03, Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt, även är tillämpligt avseende företag som upprättar förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § BFL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%