SKVs ställningstaganden

2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter

Område: Inkomstskatt – Näring, Redovisning

Datum: 2008-05-19

Dnr: 131 278651-08/111

1 Sammanfattning

Det är Skatteverkets bedömning att vid tillämpning av Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, ska arbetsgivaravgift för december månad kostnadsföras i bokföringen och dras av vid beskattningen för det år den hänför sig till, dvs. året innan skattedeklarationen ska lämnas.

2 Bakgrund och frågeställning

En enskild näringsidkare, som ska upprätta ett förenklat årsbokslut, har i december månad betalt ut löner till anställda. Fråga har uppkommit om arbetsgivaravgiften ska kostnadsföras i bokslutet, trots att någon skattedeklaration ännu inte har lämnats. Frågan har sin grund i att man i ett förenklat årsbokslut inte ska ta upp leverantörsskulder i balansräkningen om inte fakturan erhållits. Inte heller upplupna kostnader ska tas upp, med undantag för räntor i vissa fall. Fråga är också om när arbetsgivaravgiften för december månad ska dras av vid beskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Redovisningen

Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Kapitel 3 i BFNAR 2006:1 reglerar vad som ska bokföras i företaget. Av punkt 3.13 framgår att alla skulder som uppstått i företaget ska bokföras i företaget. Däremot ska företagarens privata skulder inte bokföras i företaget.

I punkt 3.15 finns regler om skatter och avgifter. Skatter som hör till näringsverksamheten, t.ex. mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda, ska bokföras i företaget. Skuld avseende mervärdesskatt som redovisas i inkomstdeklarationen ska däremot föras om till eget kapital i bokslutet. Företagarens inkomstskatteskulder är privata skulder som inte ska bokföras i företaget.

I kommentaren till punkt 3.15 anges att arbetsgivaravgifter ska bokföras under året i den löpande bokföringen. I bokslutet ska skuld för arbetsgivaravgifter redovisas som skatteskuld.

Kapitel 6 i BFNAR 2006:1 innehåller regler om vad som ska redovisas i balansräkningen. I punkt 6.69 anges att de skatteskulder som ska redovisas i företaget framgår av punkt 3.15.

Av punkt 6.70 framgår att leverantörsskulder ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerats eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerats.

I punkterna 6.72–6.75 finns regler om övriga skulder (förskott, ränteutgifter, skadestånd m.m.). Upplupna kostnader ska inte tas upp, med undantag för räntor. Av punkt 6.73 framgår att ränteutgifter som hänför sig till året, men som företaget inte betalat, ska tas upp som övriga skulder om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr.

3.2 Beskattningen

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 §3 st . inkomstskattelagen, IL).

I 16 kap. IL finns bestämmelser om vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Av 17 § första stycket framgår att särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamhet ska dras av. Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

4 Skatteverkets bedömning

Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller särskilda regler om skatter och avgifter (punkterna 3.15 och 6.69). Enligt Skatteverkets bedömning innebär reglerna att det är de skatte- och avgiftsbelopp som hänför sig till räkenskapsåret som ska tas in i bokslutet, även om beloppen inte är definitivt fastställda. Detta är alltså en skillnad jämfört med leverantörsskulder, som normalt inte ska tas upp i balansräkningen om inte fakturan erhållits. Reglerna om skatter och avgifter skiljer sig, enligt Skatteverkets bedömning, också från en av de grundläggande principerna i BFNAR 2006:1 att man normalt inte ska beakta förutbetalda och upplupna kostnader och intäkter.

När det gäller arbetsgivaravgift för december månad innebär Skatteverkets tolkning av reglerna om skatter och avgifter i BFNAR 2006:1, att arbetsgivaravgiften utgör en kostnad för det räkenskapsår den hänför sig till, dvs. året innan skattedeklarationen ska lämnas in.

Enligt 16 kap. 17 § IL är särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten avdragsgilla. Arbetsgivaravgift är en sådan särskild avgift. Det finns dock inga särskilda bestämmelser i IL som reglerar vilket år avdraget ska göras. Avdragstidpunkten avgörs därför av god redovisningssed enligt 14 kap. 2 §3 st . IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...