SKVs ställningstaganden

2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst, Skattebetalning

Datum: 2008-05-29

Dnr/målnr/löpnr: 131 155922-08/111

1 Sammanfattning

Om en anställd har ett avtal där det anges att denne ”enbart” ska erhålla en förmån, exempelvis en bilförmån, samt att arbetsgivaren ska svara för skatteinbetalningen, anser Skatteverket att det har avtalats om en förmån och om en kontant lön av viss storlek. Den kontanta lönen uppgår till samma belopp som den preliminära skatten på den sammanlagda bruttoinkomsten (kontant lön och förmån).

Bruttolönens storlek ska beräknas utifrån principen bruttolön – tabellskatteavdrag = nettolön även om den anställde endast arbetar del av året i Sverige.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i en skrivelse 2006-11-02, Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal (dnr 131 644285-06/111), redovisat sin uppfattning om hur bruttolönen ska beräknas när arbetsgivaren och den anställde avtalat om en viss nettolön samt att arbetsgivaren ska stå för skatteinbetalningen. Följande följdfrågor har ställts.

  1. Hur ska beräkningen göras om den anställde har ett avtal som ”enbart” gäller en förmån, exempelvis en bilförmån, och där arbetsgivaren ska stå för skatteinbetalningen?
  2. Hur ska bruttolönen beräknas om den anställde flyttar till Sverige och påbörjar en tillsvidareanställning men endast arbetar en del av året, exempelvis november och december?

3 Gällande rätt m.m.

I Skatteverkets skrivelse 2006-11-02 finns en genomgång av den lagstiftning och rättspraxis som berör olika aspekter av nettolöneavtal. För de ställda frågorna tillkommer dessutom följande.

Enligt 5 kap. 2 § 1 st . skattebetalningslagen (1997:483), SBL, ska skatteavdrag göras från kontant ersättning för arbete.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Allmänt

Av Skatteverkets skrivelse 2006-11-02 framgår att verket har följande syn på hur bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal.

Vid nettolöneavtal ska bruttolönens storlek beräknas utifrån principen bruttolön – tabellskatteavdrag = nettolön. Bruttolönens storlek påverkas av grundavdrag, i förekommande fall av skattereduktion för allmän pensionsavgift och fr.o.m. år 2007 av skattereduktion för arbetsinkomst. Skatteverket anser däremot inte att bruttolönens storlek påverkas av andra avdrag. Bruttolönen beräknas på samma sätt oavsett om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Om den anställde har rätt till avdrag får han ansöka om särskild beräkningsgrund, eller ändrad beräkning av skatteavdrag, för att preliminär skatt bättre ska överensstämma med slutlig skatt.

Värdet av en förmån är detsamma vid nettolöneavtal som vid bruttolöneavtal. Vid nettolöneavtal påverkar förmånen däremot storleken av den kontanta bruttolönen eftersom arbetsgivaren ska svara för den extra skatt som belöper på förmånen.

Detta synsätt utgör grund även för nedanstående ställningstagande. I det följande kommer ett antal exempel att redovisas som illustration. Skatteverket utgår i avsnitt 4.2 från att skatten alltid är 50 %. I avsnitt 4.3 antas skatteskalan däremot vara progressiv. Från grundavdrag och skattereduktion bortses i exemplen trots att dessa ska beaktas enligt ovan nämnda skrivelse.

4.2 Den anställde har ”enbart” en förmån

Om en anställd har ett ”vanligt” anställningsavtal och enbart får en bilförmån från sin arbetsgivare är denne inte skyldig att göra skatteavdrag. Det följer av att det inte finns någon kontant ersättning att göra skatteavdrag från, 5 kap. 2 § SBL. Den anställde får därför själv betala den skatt som uppkommer i taxeringen och som belöper på förmånen.

Skatteverket anser att det uppkommer en annan situation för en anställd som har avtalat med sin arbetsgivare om att ”enbart” erhålla en bilförmån samt att arbetsgivaren ska stå för skatteinbetalningen. Genom att arbetsgivaren ska svara för skatteinbetalningen anser Skatteverket att det inte bara avtalats om en förmån utan också om en kontant lön av viss storlek. Den kontanta lönen uppgår till samma belopp som den skatt som belöper på den sammanlagda bruttoinkomsten. Bruttoinkomsten erhålls genom en baklängesberäkning av förmånsvärdet. Bruttoinkomsten består då av förmånen och en kontant lön som motsvarar den preliminära skatt som ska betalas.

Exempel

Den anställde har en bilförmån värd 50. 50 baklängesberäknas vilket ger en bruttoinkomst på 100. Av bruttoinkomsten utgör den kontanta bruttolönen 50 och förmånen 50. Preliminär skatt betalas med 50. I taxeringen beskattas den anställde för kontant lön och förmån på sammanlagt 100. Den slutliga skatten blir 50.

Den anställde är i samma situation som en person med avtalad bilförmån värd 50 och bruttolön på 50. Även i det fallet tas hela det kontanta beloppet i anspråk för preliminärskatteavdraget.

4.3 Arbete del av år

Skatteverkets uppfattning är att bruttolönens storlek ska beräknas utifrån principen bruttolön – tabellskatteavdrag = nettolön. Skatteverket anser att detta gäller även om den anställde endast arbetar del av året i Sverige. Skattetabellerna är utformade för personer som arbetar hela året men, på samma sätt som alla andra, kan den som har avtalat om en viss nettolön ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag för att få preliminär skatt och slutlig skatt att stämma bättre överens. Jfr avsnitt 4.6 i skrivelsen 2006-11-02.

I följande två exempel antas skatteskalan vara progressiv. I det första ansöks inte om ändrad beräkning av skatteavdraget, däremot i det andra.

Exempel 1

Den anställde flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig. Den anställde arbetar november och december. Den avtalade nettolönen är 40 per månad. När skatteavdraget enligt tabell beaktas motsvarar det en bruttolön på 80. Arbetsgivaren ska betala in 40 i preliminär skatt varje månad. 80 utgör underlag för arbetsgivaravgifter per månad. I taxeringen kommer den anställde att beskattas för en bruttolön på 160 (2 x 80). Preliminär skatt har betalats med 80 (2 x 40). Om den slutliga skatten på inkomsten uppgår till 50 kommer 30 (80 – 50) att återbetalas till den anställde. Skatteverket anser inte att en sådan återbetalning medför några skattekonsekvenser för den anställde. Det framgår av avsnitt 4.10 i skrivelsen från 2006-11-02.

Exempel 2

Den anställde flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig. Den anställde arbetar november och december. Den avtalade nettolönen är 40 per månad. När skatteavdraget enligt tabell beaktas motsvarar det en bruttolön på 80. Den anställde begär ändrad beräkning av skatteavdraget. Bruttolönen för hela året uppgår till 160 (2 x 80) och den totala skatten beräknas till 50 i den ändrade beräkningen. Arbetsgivaren får ett beslut och betalar 25 i preliminär skatt varje månad. 80 utgör underlag för arbetsgivaravgifter per månad. I taxeringen beskattas den anställde för en bruttolön på 160. Slutlig skatt blir 50 vilket uppgår till samma belopp som den preliminära.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...