SKVs ställningstaganden

2008-06-27 Avdragsrätt för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2008-06-27

Dnr/målnr/löpnr: 131 409594-08/111

1 Sammanfattning

En arbetsgivares avsättning enligt god redovisningssed för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder grundar inte rätt till avdrag. Detta innebär att Skatteverkets skrivelse 2001-02-20, dnr 354-00/540, inte längre ska tillämpas i denna del.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har länge ansetts oklart om avdrag ska medges för avsättning för beräknade framtida pensionsförsäkringspremier som är hänförliga till redan intjänade men inte utbetalda löner.

Skatteverket (dåvarande RSV) har i en skrivelse 2001-02-20, dnr 354-00/540 (den s.k. AMF-skrivelsen), ansett att en avsättning för beräknade pensionsavgifter inom arbetsmarknadsförsäkringar, dåvarande AMF-avgifter (numera FORA), som belöper på semesterlöneskulder och andra löneskulder avseende inarbetade och inte utbetalade löner ska dras av oaktat att betalning inte skett. Regeringsrätten har emellertid i en dom meddelad i juni 2007 (se nedan) gjort bedömningen att en avsättning för ITP-avgifter på semesterlöneskuld inte i sig grundar någon rätt till avdrag. Med anledning av Regeringsrättens dom uppkommer frågan om AMF-skrivelsen alltjämt kan tillämpas beträffande pensionsavgiften inom arbetsmarknadsförsäkringar och andra avsättningar för beräknade pensionsförsäkringspremier som belöper på löneskulder.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension till arbetstagare dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5–18 §§ IL om utfästelsen tryggas på något av de i denna paragraf angivna sätten, däribland betalning av premie för pensionsförsäkring.

I RÅ 2007 not. 98, ett överklagat förhandsbesked, prövades frågan om avdragsrätt för avsättning för beräknade ITP-avgifter på semesterlöneskuld. Regeringsrätten gjorde bedömningen att avdrag inte kunde medges med följande motivering.

”Av 28 kap. 3 § IL framgår att förutsättning för att en arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension skall dras av som kostnad är att tryggandet sker på något av de sätt som anges där, t.ex. genom betalning av premie för pensionsförsäkring. Bolagets avsättning grundar alltså inte i sig någon rätt till avdrag.”

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets uppfattning har den osäkerhet som förelegat avseende avdragsrätten för avsättning för beräknade pensionsförsäkringspremier som hänför sig till löneskulder undanröjts genom RÅ 2007 not 98. Det får således numera anses klarlagt att en avsättning för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas belöpa på semesterlöneskulder och andra löneskulder avseende inarbetade men inte utbetalda löner inte grundar rätt till avdrag.

Detta ställningstagande innebär att AMF-skrivelsen inte längre ska tillämpas i denna del.

Tillämpningsinformation för Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409594-08/111 ”Avdragsrätt för avsättningar för framtida pensionsförsäkringspremier på löneskulder” och Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409602-08/111 ”Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring”

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2008-06-27

Dnr/målnr/löpnr: 131 416683-08/111

Enligt Skatteverkets uppfattning har den osäkerhet som förelegat avseende avdragsrätten för avsättning för framtida pensionsförsäkringspremier som är beräknade på löneskulder undanröjts genom RÅ 2007 not. 98. Det får således numera anses klarlagt att avsättningen i sig inte kan grunda rätt till avdrag utan att det för avdragsrätten krävs att försäkringspremierna har betalats. Detta innebär i sin tur att Skatteverkets (dåvarande RSV) skrivelse 2001-02-20, dnr 354-00/540, inte längre ska tillämpas i denna del. Se dnr 131 409594-08/111.

Skatteverkets uppfattning med anledning av Regeringsrättens dom avviker från tidigare bedömning varför Skatteverkets åtgärder vid kontroll som föranleds av nämnda ställningstagande bör vara framåtsyftande. Detta innebär att ställningstagandet tillämpas på Skatteverkets initiativ först på räkenskapsår som avslutas efter att ställningstagandet publicerats.

I anslutning till ovanstående ställningstagande har Skatteverket även tagit ställning i fråga om tidpunkt för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare i andra fall. Enligt Skatteverkets uppfattning ska avdrag i normalfallet medges det beskattningsår då premien betalas, även i det fall reservering för framtida premiebetalningar skett enligt god redovisningssed vid föregående bokslut. När det gäller en engångspremie och en första premie till en terminsbetald pensionsförsäkring som arbetsgivaren före utgången av beskattningsåret utfäster sig att köpa ska dock avdrag medges redan för det beskattningsår premien reserveras i bokslutet om försäkringsavtalet tecknas och premien betalats senast vid den tidpunkt arbetsgivaren har att lämna deklaration. Se dnr 131 409602-08/111.

Det kan antas att skrivelsen 2001-02-20, dnr 354-00/540, även har tillämpats i andra fall än de som avsetts varför även Skatteverkets åtgärder vid kontroll som föranleds av ställningstagandet 131 409602-08/111 bör vara framåtsyftande. Detta innebär att ställningstagandet tillämpas på Skatteverkets initiativ först på räkenskapsår som avslutas efter att ställningstagandet publicerats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...