SKVs ställningstaganden

2008-10-28 Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog

Område: Inkomstskatt–Näring, Redovisning

Datum: 2008-10-28

Dnr/målnr/löpnr: 131 551127-08/111

1 Sammanfattning

Skatteverkets bedömning är att enskilda näringsidkare, som upprättar förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen och som upplåtit avverkningsrätt till skog med betalningsplan, inte ska ta upp någon fordran i bokslutet. Ersättningen redovisas i stället som intäkt när betalning erhålls. Redovisningen kommer då att överensstämma med den särskilda skatteregeln i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen.

2 Bakgrund och frågeställning

En enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen ska upplåta en avverkningsrätt till skog. Ett avverkningsavtal ska upprättas med en betalningsplan där betalningarna fördelar sig över flera år. Fråga uppkommer om en fordran ska tas upp i bokslutet och vad som gäller vid beskattningen. Fråga uppkommer också om det gör någon skillnad om avtalet utformas som en rotpostförsäljning eller som ett avverkningsuppdrag.

Civilrättsligt (jordabalken) är en avverkningsrätt en nyttjanderätt. Ett avtal om rotpostförsäljning innebär att man mäter ut vissa träd på rot inom ett område och att ersättningen därmed bestäms för avverkningsrätten. Den som förvärvar nyttjanderätten ansvarar normalt för avverkning och bortforsling samt står risken för rotposten, t.ex. att den skadas. Ett avverkningsuppdrag skiljer sig från en rotpostförsäljning genom att den slutliga ersättningen bestäms först när avverkning skett och virket är inmätt, varefter riskerna för virket övergår på nyttjanderättshavaren.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Redovisningen

Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Vilka fordringar som ska tas upp i balansräkningen framgår av kapitel 6 i BFNAR 2006:1. Kundfordringar ska enligt punkt 6.56 tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat och vid räkenskapsårets utgång inte fått betalt för. Övriga fordringar behandlas i punkt 6.59–6.62. Av punkterna framgår att upplupna intäkter inte ska redovisas med undantag för vissa ränteinkomster.

Kapitel 7 behandlar resultaträkningen. I punkt 7.1 anges att ”intäkt från försäljning av varor och tjänster är summan av följande:

  1. sådana inbetalningar som företaget fått med anledning av försäljningsinkomster,
  2. skillnaden mellan företagets fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsåret utgång och ingång på kunder med anledning av att det fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat försäljningsinkomster, samt
  3. skillnaden mellan företagets skulder, exklusive mervärdesskatt, till kunder för förskott enligt punkt 6.72 vid räkenskapsårets ingång och utgång.”

I kapitel 8 behandlas vilka upplysningar om obeskattade reserver som ska lämnas i bokslutet. Avbetalningsplan på skog omfattas av upplysningskravet.

3.2 Beskattningen

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 §3 st . inkomstskattelagen, IL).

Av den särskilda skatteregeln i 21 kap. 2 § IL framgår att om ersättning för avverkningsrätt till skog ska betalas under flera år, får den som har rätt till ersättningen som intäkt varje år ta upp den del som betalas under året. Bestämmelsen kan ses som en alternativregel till huvudregeln i 14 kap. 2 §3 st . IL.

4 Skatteverkets bedömning

När det gäller reglerna i BFNAR 2006:1 för vad som ska tas upp som kundfordran gör Skatteverket bedömningen, att avtal om avverkningsrätt och betalningsplan på skog inte omfattas av punkterna 6.56 och 7.1. Enligt Skatteverkets uppfattning kan avtalet inte anses innebära att företaget har fakturerat.

Det finns heller inga särskilda regler i BFNAR 2006:1 hur ersättning för avverkningsrätt till skog ska redovisas, förutom att betalningsplanen ska tas upp i bokslutet under upplysningar. Skatteverkets bedömning är att det är den kvarstående delen av betalningsplanen som ska tas upp. Upplysningskravet måste, vad gäller betalningsplanen, tolkas som att det inte samtidigt kan finnas en motsvarande fordran i balansräkningen. Syftet med upplysningskravet bör rimligen vara att en utomstående part ska få information om att det finns fordringar som inte tagits upp i balansräkningen.

I inledningen till Bokföringsnämndens Vägledning anges bl.a. följande. ”En utgångspunkt i vägledningen är att reglerna ska vara så enkla som möjligt men ändå motsvara de krav som bör ställas på redovisningen i en enskild näringsverksamhet av mindre omfattning. I detta ligger en strävan att det bokföringsmässiga resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på.”

Skatteverket gör bedömningen att reglerna i BFNAR 2006:1 innebär att ersättning (enligt betalningsplan) för upplåtelse av avverkningsrätt till skog inte ska tas upp som en fordran i bokslutet utan redovisas först när betalning erhålls. Det har ingen betydelse om avtalet har utformats som en rotpostförsäljning eller som ett avverkningsuppdrag. Intäktsredovisningen kommer därmed att överensstämma med den särskilda skatteregeln i 21 kap. 2 § IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...