SKVs ställningstaganden

2008-12-15 Får betalningssäkring ske av belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen?

Datum: 2008-12-15

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr: 131 755756-08/111

1 Sammanfattning

Belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen får betalningssäkras.

2 Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 januari 2008 är den, som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknar ett belopp som mervärdesskatt, betalningsskyldig för beloppet. Fråga har uppkommit om ett sådant belopp, som inte utgör mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, men väl likställs med skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), SBL, får betalningssäkras.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 § lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (1978:880), BtSL, framgår att gäldenärs egendom får tas i anspråk för att säkerställa betalning av fordran på skatt. Vilka fordringar som kan bli föremål för betalningssäkring följer av 2 § samma lag. Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ML utgör belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt, inte skatt. Sådant belopp likställs dock med skatt enligt 1 kap. 4 § andra stycket 3 SBL. Att sistnämnda lag gäller också vid betalning av sådant belopp framgår av 1 kap. 1 § första stycket 5 SBL.

4 Skatteverkets bedömning

Av föregående avsnitt framgår att betalningssäkring får ske för att säkerställa betalning av fordran på skatt och att belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt inte utgör skatt enligt ML, men väl likställs med skatt enligt SBL.

Sådan betalning av skattefordran varom stadgas i 1 § BtSL regleras inte i ML utan i SBL, närmare bestämt i dess 1 kap. 1 § som föreskriver att den lagen gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av skatt, inklusive sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ML (första stycket 5). Eftersom betalningssäkring får ske för betalning av skattefordran och sådan betalning regleras i SBL, enligt vilken lag förenämnda ”ickemoms” utgör skatt, torde hinder inte föreligga för betalnings-säkring av sådant belopp.

För denna tolkning talar också det förhållandet att 2 § BtSL, som närmare specificerar för vilka fordringar den lagen får användas, inte innehåller några begränsningar vad gäller vilka skatter som får betalningssäkras, utan synes lagen tillämplig på allt som i någon annan adekvat lag betecknas som skatt. I detta sammanhang får SBL, som inte bara likställer ”ickemoms” med skatt utan också, vilket framhållits ovan, gäller vid betalning av sådant belopp, anses som en adekvat lag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...