SKVs ställningstaganden

2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2008-12-17

Dnr/målnr/löpnr: 131 793049-08/111

1 Sammanfattning

Om det skulle föreligga en situation där kravet på kreditnota ska efterges på grund av särskilda skäl ska en justering av den felaktigt debiterade mervärdesskatten hänföras till den redovisningsperiod då beloppet ursprungligen redovisats. En sådan rättelse i den aktuella redovisningsperioden ska då hanteras inom ramen för omprövningsförfarandet i skattebetalningslagen (1997:483), SBL.

2 Bakgrund och frågeställning

Från den 1 januari 2008 finns bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, som avser felaktigt debiterad mervärdesskatt. Ett sådant felaktigt debiterat belopp kan ändras om en kreditnota utfärdas. Ändring ska då göras för den redovisningsperiod under vilken kreditnota utfärdas. Kravet på kreditnota ska efterges om det föreligger särskilda skäl.

Den fråga som uppkommit avser till vilken redovisningsperiod ändringen ska hänföras om det skulle föreligga särskilda skäl.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ML, i dess lydelse fr.o.m. 2008 01 01, ska till staten också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt ML. Enligt 1 kap. 2 e § ML är den som anger ett sådant belopp som avses i 1 § tredje stycket på en faktura eller liknande handling betalningsskyldig för beloppet.

Av 13 kap. 27 § ML framgår att ett sådant belopp som avses i 1 kap. 2 e § ML ska redovisas i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Om beloppet inte motsvaras av någon underliggande leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan eller handlingen har utfärdats. Den som endast ska redovisa sådant belopp ska redovisa detta i särskild skattedeklaration enligt bestämmelsen i 10 kap. 32 § SBL.

13 kap. 28 § ML har följande lydelse

”Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet ändras om en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 § utfärdas. Ändring ska göras för den period under vilken kreditnota har utfärdats.

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket efterges av Skatteverket.”

I prop. 2007/08:25 s. 95 behandlas i vilka situationer det kan finnas särskilda skäl. Där framgår bl.a. att ett krav generellt sett bör vara att det inte föreligger någon risk för skattebortfall. I vissa situationer bör det dock vid en prövning av om särskilda skäl föreligger kunna godtas att ett mindre skattebortfall kan uppstå.

Om mottagaren av en sådan kreditnota som avses i 13 kap. 28 § ML felaktigt gjort avdrag för det som mervärdesskatt betecknade beloppet, och inte redan korrigerat detta, ska mottagaren enligt 13 kap. 26 § andra stycket ML återföra det felaktiga skattebeloppet när kreditnotan mottas.

Av 1 kap. 4 § punkten 3 SBL framgår att vad som sägs om skatt och skattskyldig i SBL även gäller belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ML.

4 Skatteverkets bedömning

I 13 kap. 28 § första stycket ML regleras till vilken redovisningsperiod en kreditnota som avser felaktig debiterad mervärdesskatt ska hänföras. Det framgår då att denna ska redovisas i den period kreditnotan ställs ut.

I bestämmelsen anges ingen särskild redovisningsperiod för en situation då en kreditnota inte behöver ställas ut på grund av att det finns särskilda skäl. Någon redovisning med en kreditnota som underlag blir heller inte aktuell i en sådan situation. Regleringen om redovisningstidpunkt i första stycket av 13 kap. 28 § ML avser därför inte en situation då särskilda skäl kan anses föreligga.

Om det skulle föreligga en situation med särskilda skäl ska därmed en justering av den felaktigt debiterade mervärdesskatten hänföras till den redovisningsperiod då beloppet ursprungligen redovisats. En sådan ändring i den aktuella redovisningsperioden ska då hanteras inom ramen för omprövningsförfarandet i SBL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%