SKVs ställningstaganden

2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2008-12-17

Dnr/målnr/löpnr: 131 774565-08/111

1 Sammanfattning

Sjukpenning som grundar sig på inkomst av näringsverksamhet och som betalas ut till en begränsat skattskyldig enskild näringsidkare utan fast driftställe i Sverige kan inte beskattas här.

2 Bakgrund och frågeställning

En begränsat skattskyldig person bedriver näringsverksamhet men har inget fast driftställe i Sverige. Personen är socialförsäkrad i Sverige och Försäkringskassan har betalat ut sjukpenning som grundar sig på näringsverksamheten. Kan sjukpenningen beskattas i Sverige?

3 Gällande rätt m.m.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från fast driftställe i Sverige, 3 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Enligt 15 kap. 8 § IL ska sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet om den grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet.

Av 5 § första stycket 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, framgår att annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring är en skattepliktig inkomst. Sjukpenning är en sådan ersättning.

Förarbetena till SINK finns i prop. 1990/91:107, Beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m. Bestämmelsen i 5 § första stycket 4 SINK fanns tidigare i 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL. I prop. 1990/91:107 s. 35, i författningskommentaren till 53 § 1 mom. KL, står följande.

”Uppräkningen av de inkomster hänförliga till inkomst av tjänst för vilka skattskyldighet föreligger i Sverige för dem som är inskränkt skattskyldiga har flyttats från KL till 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Därmed upphör skattskyldigheten enligt KL samtidigt som inkomsterna blir skattepliktiga enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.”

4 Skatteverkets bedömning

En obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare redovisar sjukpenning i sin näringsverksamhet, 15 kap. 8 § IL.

En begränsat skattskyldig person som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige är skattskyldig för sådan inkomst, 3 kap. 18 § IL. Inkomsten från det fasta driftstället beräknas enligt samma regler i IL som för en obegränsat skattskyldig näringsidkare. Det innebär att den begränsat skattskyldige näringsidkaren med fast driftställe också redovisar sjukpenningen i sin näringsverksamhet.

En begränsat skattskyldig person som bedriver näringsverksamhet i Sverige men som saknar fast driftställe här beskattas inte för inkomst av näringsverksamheten. Utbetald sjukpenning kan därför inte beskattas i näringsverksamheten och den finns inte heller uppräknad i IL som en skattepliktig inkomst för begränsat skattskyldiga. Skatteverket anser därför inte att sjukpenningen kan beskattas enligt IL.

Frågan är om den kan beskattas enligt SINK. I förarbetena till SINK anges på ett flertal ställen att lagen avser beskattning av tjänsteinkomster. Ingenstans nämns att den även är tänkt att omfatta näringsinkomster. Sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring var en av de inkomster som flyttades från 53 § 1 mom. KL till 5 § SINK. Av prop. 1990/91:107 s. 35 framgår att de inkomster som avses är hänförliga till inkomst av tjänst. Jämförelse kan göras med återfört avdrag för egenavgifter där återföring hänförlig till inkomst av tjänst flyttades till 5 § SINK medan bestämmelser om återföring hänförlig till näringsverksamhet stod kvar i 53 § 1 mom. KL (numera 3 kap. 18 § första stycket 4 IL). Skatteverket anser därför att sjukpenning pga. näringsverksamhet inte kan beskattas enligt SINK.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan sjukpenning som grundar sig på inkomst av näringsverksamhet och som betalas ut till en begränsat skattskyldig enskild näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte beskattas här.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...