SKVs ställningstagande

2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare – beskattning i tjänst/kapital och blankett K10

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2009-01-29

Dnr/målnr/löpnr: 131 109683-09/111

1 Sammanfattning

En begränsat skattskyldig person som får utdelning på kvalificerade andelar betalar kupongskatt på sådan utdelning. Någon fördelning görs inte mellan tjänst och kapital. Blankett K10 behöver inte lämnas.

En begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen ska fördela eventuell kapitalvinst mellan tjänst och kapital enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Sparat utdelnings- och lättnadsutrymme får beräknas för de år personen varit begränsat skattskyldig och lämnad utdelning ska beaktas. Blankett K10 ska lämnas.

2 Bakgrund och frågeställning

En begränsat skattskyldig person som tidigare varit bosatt i Sverige är delägare i ett fåmansföretag och äger kvalificerade andelar. Är utdelning och kapitalvinst skattepliktig i Sverige och ska inkomsten i så fall fördelas mellan tjänst och kapital? Ska blankett K10 lämnas?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för kapitalvinst på sådana delägarrätter som anges i 48 kap. 2 § IL förutom andelar i investeringsfonder. En förutsättning för skattskyldighet är att personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp.

I prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 61 uttalas att sådana kapitalvinster som avses kan komma att bli beskattade som inkomst av tjänst när det är fråga om andelar i fåmansföretag.

I 57 kap. IL finns bestämmelser om att utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag i vissa fall ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital.

Lättnadsreglerna i 43 kap. IL avskaffades fr.o.m. 2007 års taxering men sparat lättnadsutrymme får utnyttjas under beskattningsåren 2006-2010 enligt punkt 3 av övergångsbestämmelserna till SFS 2005:1136.

En begränsat skattskyldig person ska betala kupongskatt på utdelning från svenskt aktiebolag, 1 § kupongskattelagen (1970:624), KupL. Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen, 5 § KupL.

Enligt 3 kap. 21 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, ska delägare i fåmansföretag lämna de uppgifter som behövs för tillämpning av bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar. Dessa uppgifter lämnas på blankett K10.

4 Skatteverkets bedömning

Innehav av andelar i ett fåmansföretag är en av de faktorer som kan medföra att en person som flyttar utomlands får väsentlig anknytning till Sverige även efter utflyttningen, 3 kap. 7 § IL. Om innehavet är för litet för att ge väsentlig inflytande i företaget blir den utflyttade personen begränsat skattskyldig under förutsättning att det inte finns andra anknytningsfaktorer. Andelarna kan ändå vara kvalificerade trots att de utgör en mindre del av företaget.

I KupL finns inga regler om fördelning mellan tjänst och kapital. En begränsat skattskyldig person som får utdelning från sitt fåmansföretag betalar därför bara kupongskatt. Skatteverket anser inte att blankett K10 behöver lämnas.

Om andelarna säljs inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § IL är personen skattskyldig för kapitalvinsten. Eftersom andelarna är kvalificerade är bestämmelserna i 57 kap. IL tillämpliga och viss del av vinsten kan därför komma att beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket anser därför att blankett K10 ska lämnas vid försäljningen och att fördelning av vinsten ska göras mellan tjänst och kapital.

Enligt Skatteverkets uppfattning har den skattskyldige även rätt att beräkna sparat utdelnings- och lättnadsutrymme för de år personen varit begränsat skattskyldig. Utdelning som har lämnats under tiden delägaren var begränsat skattskyldig ska minska det sparade utdelnings- och lättnadsutrymmet. Eftersom det inte finns någon generell skyldighet att årligen lämna K10 för begränsat skattskyldiga delägare kan beräkningen behöva göras för flera år vid försäljningen.

Skatteverket har i en skrivelse 2007-11-16, Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området (dnr 131 768247-06/111) tagit upp den motsatta situationen att en begränsat skattskyldig delägare flyttar till Sverige och ska börja tillämpa regelverket i 57 kap. IL. I skrivelsen anser Skatteverket att regelverket inte är generellt tillämpligt under den tid personen är bosatt utomlands och inte omfattas av bestämmelserna. Sparat utdelnings- och lättnadsutrymme får därför bara beräknas från den tidpunkt personen blir obegränsat skattskyldig. EG-rätten medför dock att person som flyttar till Sverige från annat EES-land får göra en sådan beräkning även för år då denne var begränsat skattskyldig, men då ska lämnad utdelning beaktas.

Utflyttningssituationen skiljer sig från inflyttningssituationen genom att den begränsat skattskyldige delägaren är skattskyldig för kapitalvinst efter utflyttningen under hela den period som anges i 3 kap. 19 § IL. Bestämmelserna i 57 kap. IL är därför tillämpliga på den begränsat skattskyldige personens beskattning även efter utflyttningen. Därför får sparat utdelnings- och lättnadsutrymme beräknas också för tid fram till försäljningen. I inflyttningssituationen sker ingen beskattning före inflyttningen och regelverket är inte tillämpligt på den begränsat skattskyldige personen. Av den anledningen får sparat utdelnings- och lättnadsutrymme inte beräknas för tid före inflyttningen annat än med stöd av EG-rätten.

Sveriges rätt att beskatta utdelning och kapitalvinst hos den utflyttade delägaren kan begränsas av skatteavtal.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...