SKVs ställningstaganden

2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2009-02-26

Dnr/målnr/löpnr: 131 218722-09/111

1 Sammanfattning

HUS-tjänster, exempelvis i form av städning eller snöskottning, som kommunalägda bolag tillhandahåller till marknadsmässig taxa ger rätt till skattereduktion.

2 Bakgrund och frågeställning

Kammarrätten i Jönköping har i dom den 18 december 2008, mål nr 3328-08, ansett att städtjänster som kommunala bolag utför till marknadsmässig taxa ska räknas som sådan tjänst som ger rätt till skattereduktion för hushållstjänster. Med anledning av kammarrättens dom har fråga uppkommit om den som köper HUS-tjänster till marknadsmässig taxa från kommunalägda bolag även i andra fall har rätt till skattereduktion. Begreppet HUS-tjänster omfattar både hushållstjänster enligt gällande lagstiftning och sådana reparations- och ombyggnadsarbeten som enligt förslag ska ge skattereduktion för arbeten efter den 7 december 2008.

3 Gällande rätt m.m.

Av 4 § sista stycket lag om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346), HUSL, framgår att som hushållsarbete räknas inte det arbete för vilket försäkringsersättning lämnats eller bidrag eller annat stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.

I prop. 2006/07:94 s. 60 anges följande:

”Utgifter för t.ex. tjänster som utförs av kommunernas hemtjänst eller dagverksamhet ingår inte heller i underlaget för skattereduktion. Inte heller av en kommun subventionerad städning eller andra subventionerade tjänster kan ingå i underlaget.”

I författningskommentaren till 9 § s. 61 (i ovan nämnda prop.) anges följande:

”Av fjärde punkten framgår bl.a. att ansökan skall innehålla uppgifter om det arbete som utförts. När kommunerna låter företag vara utförare av kommunal hjälp kan en person ha möjlighet att på egen bekostnad komplettera hjälpen med ytterligare arbete som utförs av samma företag. Om ersättningen för det tillkommande arbetet utförs till marknadsmässig taxa kan utgifterna för tillkommande arbete ingå i underlaget för skattereduktion enligt denna lag. Om arbetet utförs på så sätt skall ansökan innehålla uppgift om hur stor del av fakturerat belopp som avser kommunal hjälp respektive arbete utanför den kommunala hjälpen.”

Skatteutskottet har i sitt betänkande, 2006/07:SkU15, på s. 14 angett följande:

”När det gäller gränsdragning för vad som ska anses utgöra subventionerade tjänster kan det enligt utskottets mening finnas anledning att klargöra att inte heller tjänster som erbjuds genom kommunernas försorg till självkostnadspris bör kunna ingå i underlaget för skattereduktionen.”

4 Skatteverkets bedömning

Av 4 § sista stycket HUSL framgår att skattereduktion inte kan medges för hushållstjänster som är subventionerade av kommunen. I de fall kommunalägda bolag utför HUS-tjänster till marknadsmässig taxa anser Skatteverket att det inte föreligger en sådan subvention som avses i 4 §. Med marknadsmässig taxa avses i detta sammanhang ett pris som motsvarar vad det skulle ha kostat att köpa motsvarande tjänst från en privat leverantör.

Den som köper HUS-tjänster till marknadsmässig taxa av ett kommunalägt bolag har således rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...