Innehåll

SKVs ställningstaganden

2009-03-17 Skatteverkets skrivelse från 2007-10-22 om hur det lönebaserade utrymmet beräknas när det genomförts en emission under beskattningsåret, dnr 131 631854-07/111, upphör att gälla från och med 2009-01-01

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2009-03-17

Dnr/målnr/löpnr: 131 274856-09/111

Bestämmelsen i 57 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har ändrats (prop. 2008/09:40, SFS 2008:1343). I paragrafens tredje stycke anges numera att årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Årets gränsbelopp får således bara beräknas för andelar som ägts den 1 januari beskattningsåret. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Skrivelsen från den 22 oktober 2007 ska därför upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009. För tid före den 1 januari 2009 gäller dock skrivelsen fortfarande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...