SKVs ställningstaganden

2009-04-14 Skattefria julgåvor och jubileumsgåvor fr.o.m. beskattningsåret 2009

Datum: 2009-04-14

Dnr/målnr/löpnr: 131 319694-09/111

1 Sammanfattning

Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses fr.o.m. 2009 en gåva om värdet inte överstiger 450 kr inklusive mervärdesskatt.

Som skattefri jubileumsgåva anses fr.o.m. 2009 en gåva om värdet inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har framförts synpunkter på att Skatteverkets beslut om gränsvärden för skattefri julgåva inte varit konsekvent och därför inte kunnat förutses. Värdet har stor betydelse för företag som säljer julprodukter till arbetsgivare. När lagregeln om skattefrihet för julgåvor infördes 1988 låg värdet på 250 kr. Därefter har höjningen skett i 50-kronorsintervaller.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 14 §! inkomstskattelagen (1999:1229) är julgåvor av mindre värde till anställda och sedvanliga jubileumsgåvor till anställda skattefria.

År 1988 infördes lagregler om skattefrihet för julgåvor av mindre värde till anställda (prop. 1987/88:52 s. 51 och 71). Tidigare hade de varit skattefria på grund av anvisningar från dåvarande Riksskatteverket (RSV). Av propositionen framgår att med mindre värde avsågs ett värde som överensstämde med vad som vid den tiden gällde enligt RSV:s anvisningar, nämligen ca en procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) inklusive mervärdesskatt.

För sedvanliga jubileumsgåvor angavs att värdegränsen för skattefrihet skulle vara högst tre gånger värdet för skattefrihet för julgåvor.

I propositionen sägs vidare att det ankommer på RSV – numera Skatteverket – att utfärda allmänna råd om beloppens storlek i framtiden. I Skatteverkets meddelande med information om vissa förmåner, SKV M 2008:23, avsnitt 7.3, finns de allmänna råden för 2009 om gränsvärden för skattefria gåvor till anställda.

I dag baseras värdena på prisbasbeloppet enligt AFL, som för 2009 är 42 800 kr.

4 Skatteverkets bedömning

De skattefria gränsvärdena för gåvor till anställda bygger än idag på prisbasbeloppet och beslutas genom allmänna råd. I de allmänna råden för 2009 valde Skatteverket att behålla tidigare gränsvärde på 400 kr. Alternativet hade varit att höja värdet till 450 kr, eftersom det ligger närmare en procent av 42 800 kr (428 kr). Mot bakgrund av de synpunkter som framförts och då gränsvärdet tidigare har justerats med 50-kronorsintervaller, anser Skatteverket övervägande skäl tala för att gränsvärdena fr.o.m. 2009 ska vara 450 kr inklusive mervärdesskatt för julgåvor, och 1 350 kr inklusive mervärdesskatt för jubileumsgåvor.

En ändring i enlighet med vad som sagts har gjorts i det allmänna rådet för 2009 (SKV A 2009:15).

Skatteverket avser att även fortsättningsvis bestämma gränsvärdet för julgåva med 50-kronorsintervaller.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%