Innehåll

SKVs ställningstaganden

2009-04-14 Skatteverkets ställningstagande 2005-09-12 ”Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion” återkallas

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2009-04-14

Dnr/målnr/löpnr: 131 347283-09/111

Regeringsrätten har den 27 mars 2009 i fyra mål prövat frågan om ett börsnoterat aktiebolag har rätt till avdrag för konsultkostnader för att utvärdera ett uppköpserbjudande på bolaget (609-06, 3240-06, 7053-06 och 7056-06)

Regeringsrätten konstaterar att de i målen aktuella kostnaderna avser tjänster som respektive bolag köpt för att styrelsen skulle kunna fullgöra sin skyldighet enligt noteringsavtalet med börsen att offentliggöra sin uppfattning om det uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna och innehavare av teckningsoptioner i det bolag som är föremål för uppköpserbjudande. Styrelsens skyldighet i detta hänseende är i första hand motiverad av att aktieägarna och optionsinnehavarna ska få ett fullgott underlag för att kunna ta ställning till erbjudandet. Regeringsrätten uttalar att tjänsterna såtillvida kan sägas ha syftet att ta till vara dessas intressen och inte bolagets. Kostnaderna har emellertid uppkommit som en direkt följd av bolagets börsnotering och får därmed anses utgöra avdragsgilla förvaltningskostnader. De är därför avdragsgilla.

I anledning av Regeringsrättens domar återkallar Skatteverket sitt ovan angivna ställningstagande, dnr 131 488135-05/111.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...