SKVs ställningstaganden

2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha ”flyttat” till arbetsorten vid dubbel bosättning?

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2009-06-16

Dnr/målnr/löpnr: 131 496562-09/111

1 Sammanfattning

En skattskyldig som har tagit ett arbete på en annan ort än den där han och hans familj är bosatt, skaffat en bostad på den nya orten och övernattar i denna bostad, bör anses ha ”flyttat till en ny bostadsort” i den mening som avses i bestämmelsen om dubbel bosättning.

En skattskyldig som har flyttat till en ny ort på grund av sitt arbete och yrkar avdrag för logi kan inte dessutom – utöver en hemresa per vecka – få avdrag för resor mellan den nya arbetsorten och den gamla bostadsorten.

En skattskyldig som har en bostad på arbetsorten där han ibland övernattar utan att ha rätt till avdrag för denna, kan ha rätt till avdrag för resor mellan orterna i form av en hemresa per vecka och resten som arbetsresor.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit vad som avses med att en skattskyldig ”flyttat” till en ny ort på grund av arbetet, när han har en bostad för sig och sin familj kvar på den gamla orten. Det finns olika uppfattningar om det bör krävas att han övernattar ett visst antal nätter på den nya orten för att han ska anses ha flyttat.

Som exempel kan tas X, som är bosatt i Kristianstad tillsammans med sin familj, och som från den 1 februari 2009 har en tillsvidareanställning i Malmö. Han hyr en mindre lägenhet i Malmö, där han övernattar två nätter i veckan. Resterande nätter i veckan övernattar han i Kristianstad. Är X berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning? Kan X anses ha flyttat till en ny bostadsort när han endast haft två övernattningar i bostaden på den nya arbetsorten?

Om den skattskyldige i exemplet anses ha flyttat och därmed har rätt till avdrag för dubbel bosättning, uppkommer frågan om han förutom avdrag för logi och en hemresa i veckan, dessutom kan göra avdrag för arbetsresor mellan de båda orterna.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna om ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning är ändrade fr.o.m. 2009 års taxering (SOU 2005:28, prop. 2007/08:24). En viktig förändring i 19 § IL är att det subjektiva rekvisitet i bestämmelsen slopades, vilket innebär att det för avdrag inte längre krävs att makarna har en avsikt att flytta familjebostaden till ena makens nya arbetsort.

Enligt 12 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska ökade levnadskostnader dras av om

  1. den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort, och
  2. en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten.

Ökade levnadskostnader enligt 19 § får enligt 20 § dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Utgifter för måltider och småutgifter får bara dras av för den första månaden.

Avdrag för dubbel bosättning enligt 19 § får dras av under längst två år, eller, om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet, under längst fem år.

Enligt 12 kap. 24 § IL får en skattskyldig som på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, dra av en hemresa i veckan.

4 Skatteverkets bedömning

Reglerna om avdrag för dubbel bosättning har gjorts enklare att tillämpa för Skatteverket och mer förutsägbara för de skattskyldiga. En avsikt med den ändrade lagstiftningen har också varit att anpassa reglerna till dagens situation, då rörligheten på arbetsmarknaden blivit ett betydligt vanligare inslag än när reglerna infördes i början av 60-talet.

Det kan finnas många olika anledningar till att en skattskyldig inte övernattar på arbetsorten hela arbetsveckan. Han kan exempelvis arbeta koncentrerad deltid, eller ha arbetsgivarens tillstånd att arbeta från den gamla orten en dag i veckan. Om en skattskyldig i ett visst fall anser sig kunna resa hem till familjen under veckan bör detta inte utestänga honom från möjligheten att få avdrag för dubbel bosättning. Skatteverket anser därför att en skattskyldig ska anses ha ”flyttat till en ny bostadsort” i den mening som avses i bestämmelsen om dubbel bosättning, om han har tagit ett nytt arbete på en annan ort än den där familjen är bosatt, skaffat en bostad på den nya orten och övernattar i denna bostad. I normalfallet finns det därför inte anledning att utreda hur många övernattningar den skattskyldige har på arbetsorten. En skattskyldig som har dubbelt boende till följd av arbetet, med avdragsrätt för den ena bostaden, bör däremot enligt Skatteverkets uppfattning inte dessutom kunna få avdrag för dagliga resor mellan den ursprungliga bostadsorten och arbetsorten. En skattskyldig som har rätt till avdrag för dubbel bosättning bör endast ha rätt till avdrag för en hemresa i veckan och för eventuella arbetsresor på arbetsorten.

Även om antalet övernattningar i normalfallet inte bör vara avgörande för frågan om rätt till avdrag för dubbel bosättning, kan det i vissa fall finnas anledning att ifrågasätta avdraget, t.ex. när den skattskyldige förutom avdrag för dubbel bosättning yrkar avdrag för arbetsresor. Avdrag för dubbel bosättning bör enligt Skatteverkets uppfattning utesluta samtidiga avdrag för arbetsresor i sådan omfattning att avdragsbegränsningen överskrids. Avdrag bör inte medges enligt ”dubbla system”. Vid en sådan bedömning kan antalet övernattningar ha betydelse, liksom bostadens karaktär av övernattningsrum.

En skattskyldig som arbetar på en annan ort än den där han och hans familj bor, kan ha en bostad eller ett övernattningsrum på arbetsorten där han ibland övernattar, utan att villkoren för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda, t.ex. för att tiden för avdrag passerats. Han kan då i stället få avdrag för resor mellan orterna. Resorna uppfyller villkoren för hemresor eftersom han på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor (se Skatteverkets ställningstagande 2005-12-08, dnr 672135-05/111). Resorna uppfyller även villkoren för arbetsresor eftersom de företas mellan hans familjebostad och arbetsplatsen. Om han åker hem ett par gånger i veckan, kan kostnaden för en resa således vara avdragsgill som hemresa (utan beloppsmässig avdragsbegränsning) och övriga resor till familjebostaden kan vara avdragsgilla som arbetsresor (med avdragsbegränsning).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...