SKVs ställningstaganden

2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2009-06-24

Dnr/målnr/löpnr: 131 562288-09/111

1 Sammanfattning

Danskt SP-bidrag kan efter begäran utbetalas i förtid under år 2009. Innan utbetalning sker görs avdrag för en obligatorisk dansk avgift. Det nettobelopp som härefter utbetalas utgör skattepliktig inkomst för den som är obegränsat skattskyldig i Sverige såväl enligt intern rätt som enligt skatteavtalet.

Frågan om avdrag för avgiften vid taxeringen aktualiseras således inte.

2 Bakgrund och frågeställning

Under perioden 1998–2003 betalade alla löntagare med inkomst i Danmark 1 % av bruttoinkomsten till ett personligt konto i Den Saerlige Pensionsopsparing, s.k. SP-bidrag. Beloppet inbetalades till den danska skattemyndigheten men överfördes till Arbejdsmarkedets Tillaegspension, ATP. SP-bidraget är tänkt att återbetalas i samband med pensionen. I Sverige betraktades SP-bidraget som en obligatorisk utländsk socialförsäkringsavgift varför avdrag medgavs för inbetalat belopp.

Genom en lagändring i Danmark har man nu beslutat att den som önskar kan, under tiden 1 juni–31 december 2009, efter ansökan få SP-bidraget utbetalat som ett engångsbelopp i förtid, dvs. innan pensioneringen. Innan utbetalning sker innehålls i sådant fall en avgift på 35 % på belopp upp till 15 000 DKK och 50 % på belopp därutöver.

Fråga har ställts om en förtida utbetalning av SP-bidraget är skattepliktig i Sverige enligt intern rätt och skatteavtal och om det i så fall är bruttobeloppet eller beloppet efter avdrag för den danska avgiften som ska tas upp till beskattning. Om det är bruttobeloppet som ska tas upp till beskattning är avgiften i så fall avdragsgill?

3 Gällande rätt m.m.

Av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Enligt 11 kap. 1 § IL ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, såvida inte något annat anges i 11 kap. eller i 8 kap. IL.

De avdrag på dansk löneinkomst som gjordes under åren 1998–2003 och betalades in som SP-bidrag betraktades i Sverige som en obligatorisk utländsk socialförsäkringsavgift. Avdrag medgavs därför för inbetalade belopp i enlighet med nuvarande 62 kap. 6 § IL.

I det nordiska skatteavtalet (1996:1512) finns bestämmelser i artikel 18 om pension m.m. Genom SFS 2008:653 har ändringar skett i bl. a. nämnda artikel. Ändringarna trädde ikraft den 31 december 2008 för att tillämpas på skatter som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari 2009. Av artikel 18 punkt 1 framgår att pension och livränta som betalas från en avtalsslutande stat och utbetalningar från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat till en person med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas i den förstnämnda staten.

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 1 § IL framgår att såväl uppräknade inkomster som ”alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst” ska tas upp som intäkt såvida inte annat anges i kap. 11 eller kap. 8.

SP-bidraget har sitt ursprung i löneinkomst som intjänades i Danmark under åren 1998–2003. Arbetsgivaren innehöll enligt lag föreskrivet belopp innan löneutbetalningen och betalade in pengarna till den danska skattemyndigheten. Såväl administration som utbetalning av SP-bidraget sker genom det danska pensionsinstitutet ATP. Med hänsyn till utformningen av IL anser Skatteverket att den förtida utbetalning som danska Folketinget nu har beslutat om är skattepliktig i Sverige. Den får betraktas som en form av utbetalning av en socialförsäkringsavgift baserad på en löneinkomst.

Skatteverket anser att SP-bidraget inte kan liknas vid någon av de i 8 kap. IL uppräknade skattefria inkomsterna.

Av uppgift från Danmark framgår att det SP-bidrag som utbetalas under år 2009 inte beskattas i Danmark utan utbetalning sker i stället efter att en fastställd avgift utgått. Skatteverket anser därför att skatteplikten inte ska omfatta högre belopp än vad personen fått utbetalat under året dvs. att det är beloppet efter avdrag för avgifter som ska utgöra i Sverige skattepliktig inkomst. Frågan om avdrag för avgiften vid taxeringen aktualiseras således inte.

Enligt artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet får bl.a. utbetalningar från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat till en person med hemvist i annan avtalsslutande stat beskattas i den förstnämnda staten. Enligt Skatteverket utgör det i förtid utbetalda SP-bidraget en sådan utbetalning. Skatteavtalet hindrar inte svensk beskattning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...