SKVs ställningstaganden

2009-09-14 Inventarier av mindre värde nya och äldre bestämmelser

Område: Inkomstskatt

Datum: 2009-09-08

Dnr/målnr/löpnr: 131 682849-09/111

1 Sammanfattning

Genom lagstiftning år 2009 (SFS 2009:547) har ett andra stycke införts i 18 kap. 4 § inkomstskattelagen. Genom de nya bestämmelserna anges det numera direkt i lagtexten vad som menas med inventarier av mindre värde. Övergångsbestämmelserna innebär att både nya och äldre bestämmelser kan bli tillämpliga vid 2010 och 2011 års taxering beroende på när beskattningsåret påbörjas och avslutas.

De nya bestämmelserna innebär att ”Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:2) om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering” har blivit obsolet. Det har därför upphävts. Det som angetts i det allmänna rådet får dock numera anses som praxis och innehållet är därför vägledande vid tillämpning av de äldre bestämmelserna.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har införts nya bestämmelser i 18 kap. 4 § inkomstskattelagen (IL) om inventarier av mindre värde. Fråga har uppkommit om vad som gäller vid övergången från äldre till nya bestämmelser.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 18 kap. 4 § IL får hela utgiften för inventarier av mindre värde dras av omedelbart. Detta gäller dock inte för sådana rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket. Någon värdegräns har inte angetts i lagtexten utan vägledning har fått sökas i Skatteverkets allmänna råd, senast SKV A 2007:2.

Genom lagstiftning år 2009 (SFS 2009:547) anges det numera direkt i lagtexten vad som menas med mindre värde. Ett andra stycke har införts i 18 kap. 4 § IL: ”Med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp. Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.”

Av övergångsbestämmelserna till de nya bestämmelserna framgår att andra stycket i 4 § träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008. För beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2008 och avslutats före lagens ikraftträdande ska, om den skattskyldige begär det, avdragsrätten prövas enligt äldre bestämmelser.

4 Skatteverkets bedömning

Övergångsbestämmelserna till andra stycket i 18 kap. 4 § IL innebär att både nya och äldre bestämmelser kan bli tillämpliga vid en och samma taxering beroende på när beskattningsåret påbörjas och avslutas. De olika alternativen framgår av följande sammanställning.

BeskattningsårTax.årNya bestÄldre best.
Påbörjas efter utgången av 20082010 eller senare2010 eller senare Ja Nej
Påbörjas efter utgången av 2008 och avslutas före 1/7 20092010Ja/NejJa, vid begäran.
Påbörjas före utgången av 20082009, 2010 eller 2011NejJa

De nya bestämmelserna innebär att ”Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:2) om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering” har blivit obsolet. Det har därför upphävts. Det som angetts i det allmänna rådet får dock numera anses som praxis och innehållet är därför vägledande vid tillämpning av de äldre bestämmelserna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...